Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

221a. Mapheus Vegius, Vocabulorum difficiKorum elegans expositio, dialogum eius legentibus perutilis et necessaria. z. pL en i. 4° — Met titelhoutsn. r J

Dr2108an Pet6r °8 Breda te ZwoUe" 5 bL öoth- tetter- Ned- BiblOp de keerzijde van den titel: „Tabula declaratiua quorundam terminorum de mstrumentornm qui bus alethia i. veritas se afflictam et propulsam mdicat vt in praecedenti dialogo notatur". Het ia dus geen zelfstandige uitgaaf, maar de 5 blaadjes met geene andere sign. dan III op het derde blaadje, behooren te zitten achter den Dialogus inter Alethiam et Philalethen" (Ned. Bibl. 2107). De" volgende rubrieken vermelden: Nautarum inatrnmenta, Rusticorum instrum., Quibus utuntur sacerdotes in templis, Negotiatorum quaedam nomina, Feminarum arma et ornamenta, enz.

222. Precatiuncule et deuotionis et feruoris cuiusque in diuinis missa-

rum offJcüs excitatiue. [Door Gerrit v. d. Goude]. Latinas fecit fr. Franciscus Goudanus. Ex domo fratrum in gouda [151218°. — Met houtsneden.

46 bl. Goth. letter. Campb. 1438. Ned. Bibl 1756. Op den titel een Lat. distichon, op de keerzijde de Gregorius-mis in houtsn. Brief van fr. Franciscus met dateering en brieven van fr. Henricus en Mag. Reynerius Snoy. Bl. 5: Prologus en pauselijke

indulgentie. BL 6: twee Maria-houtsneden en gebed. Op bl. 7 41

de 33 articuli elk met twee houtsneden; de reeks heeft in 1506 gediend voor het Hollandsche Boexken van der missen (Ned. Bibl. 982), de prentjes zijn smaller gemaakt door wegsnijding van een pilaster. Op bL 42—46 meditaties enz.; merk: engel met wapen (Art typogr. colL II 4). — Voorin gesehr.: J. F. vande Velde.

223. Hadrianus Florentius de Traiecto, Quaestiones quotlibeticae, rur-

sus accuratissima diligentia recognitae. Ioannis BRiARDiAthensis questiones quotlibeticae cum aliis nonnullis eiusdem. Venundantur Lovanu, in aedibus Theodorici Martini Alustensis, qui exactissima diligentia ... denuo impressit 1518. f°.

133 + 25 blz. Goth. letter, 2 kol. De titel in Rom. letter. Ned. Bibl.

10. Art typogr. Theod. Mart. Alost. I 2 (drukkersmerk). Aan het eind van elk der beide deelen een uiting van verontwaardiging tegen de drukkers die theologische werken zooveel slechter drukken en verzorgen dan niet-kerkelijke schrijvers. Houtsnee-initialen. Oude stempelband (leder op hout), fileten met lelies en rosetten in de vakken; sloten en rug verloren. Op de binnenzijde handschrift-fragmenten op perk met muziek-notatie. Vóór in den band: Hadrianus Florentius, Quaestiones in quartum sententiarum, Par. Jod. Badius 1516. — Doorloopende rubriceering.

224. Godscalcus Rosemondus Endoviensis, Confessionale sive libellus

modum confitendi pulcherrime complectens. Denuo ab eodem rucogn. et castig. anno Mil.ccccc.xix. Impr. Anduerpie per me Michaelem HUlenium Hoochstratanum 1519. 8°. 256 bl. Goth. letter. Ned. Bibl. 1821.

Titel in rood en zwart, in Bom. letter; er onder, rood, rebus: „Rosemondt" in houtsn. Art typ. Mich. Hitten v. H. XIII, 48. Op de keerz. gedicht van Levinus Linius Gandavensis Hipodidascalus, ook in Rom. letter. De tekst in kleinen Goth. druk loopt tot fol. CCLI verso Dan 5 bL tabula, een paar gebedsformules en colophon.

Oud lederen bandje met blindstempels; viermaal hetzelfde paneeltje met ranken en monsters, met omschrift „Hlumina ooulos meos ne unquam obdormiam in morte ne quando dicat inimicus meus praevalui adversus eum".

Sluiten