Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282. Bonaventura (Sinte) — Dit boec is gheheten Stimulus diuini amo¬

ris. Twelc is ghetranslateert of ouergeset wten latijne in duytsche. Ende is ghecorrigeert door broeder Lucas vander Helt. Ghepr. in die vermaerde coop stat van Antwerpen. Binnen die Camerpoorte Int huys van Delft, bi mi Henrick eckert van Homberch 1519. 8°.

267 bl. Goth. letter. Ned. Bibl. 469.

Titel in rood en zwart, met houtsnee-initiaal en kleine drieëenheidhoutsnee. Tafel 7 blz.. waarin de indeeling der drie boeken wordt aangegeven; het 3e boek „is gedruct met een ander boek dat geheten is: Soliloquium Augustini". Het derde boek begint op bL 173 met nieuwe signatuur A en met een uitvoerigere herhaling van den titel: „Bit boeck is gheheten inden latijn Stimulus diuini amoris. in duytsch dat prickel der minnen gods welc ghemaect heeft die heylighe doctoor sinte bonauentura ... Twelcke broeder Lucas hey ... ghecorrigeert heeft van woort tot woort wten latijn en duytsche. ende heeft somtijt een puntken dair aen gheset wt die sentencie der doctoren om die materie te bat te verstaen. ende dat is met een paragraphus onder teykent". Aan het eind wordt dat alles nog eens herhaald met dateering op 11 Maart 1508.

283. Copie vten mandamente aengaende den statuten. Onlancx ghe¬

maect. Eerst op die Leengoeden Erfgoeden Chijsen Eygengoeden Renten oft ander onberoerlike goeden, ghelegen in den landen van Brabant Lemborch Vlaendren Hollant Zeelant ende Overmaze etc. Ghepr. in die vermaerde Coopstadt van Antwerpen In onser lieuer Vrouwen Pant Bi mi Claes die graue 1520.4°. 8 bL Goth. letter. Titel met houtsnee-randen. Ned. Bibl. 610»

284. Vruchten — Dit is van der — des lidens, ende der passien ons liefs

heeren Ihesu Cristi. Daer veel deuocie ende salicheyt den menschen in ghelegen is. Gepr. tot Leyden Bi mi Jan Seuersz. wonende op die hoygraft. z. j. 8°. — Met houtsneden. 144 bL Goth. letter. Ned. Bibl. 2186.

Op den titel, op de keerz. en aan het einde een houtsneeletter O, waarin Jezus met de martelwerktuigen. Verder een houtsnee-initiaal D en eene reeks passieprentjes, alle gekleurd. Titel rood en zwart, beginletters enz. in rood. Voorin geschreven: „Dit boxken hoert toe int besloeten cloes[ter] te facons, ende hoert int ghemeyn. XX[X ?]". Facons is 't klooster Valken broek te Antwerpen. — Ex libris: wapen met de woorden „le candele".

285. [Johannes Cassianus], Dit is der ouder Vaders collasie. Die welcke

.xxiiij. vaderen Collatie is een gheestelike leeringhe voor alle gheestehjcke menschen. Men vindtse te coope Tantwerpen By my Willem Vorsterman. Ghepr. Tantwerpen by mi Michiel Halen van Hoochstraten woenende bider Cammer poerte op die Lombaerde veste 1506 (met de hand gecorr. in 1520). f°.

147 bl. (waarvan het laatste, blanco, ontbr.). Goth. letter. 2 kol.

Ned. Bibl. 527. AH typ. Mich. Hillen XV 66, 66. Titel met groote houtsnede; ook de bovenste 2 regels in houten.; rood

en zwart. Initialen. Nieuwe titeluitg. van de uitgaaf van Mich. Hillen van 1506, die den

auteursnaam Jok. Cassianus vermeldde, zie Ned. Bibl 626. Achterin 2 eigendomsinscripties; in rood: Dit boeck hoert toe int

conuent van sinte maria magdalene suster anna krysts suster Jan

Dericks dochter Utrecht. Daaronder: dit boeck hoert nu toe suster

Katharijn goert krysts dochter int conuent van magdalenene.

Sluiten