Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286.' Onderwysinge — Een gulden — om te antwoorden op alle puncten die de vyanden der waerheyt by brenghen moghen, welck dye sesse prochianen te Nurenberch, doer begeerte eens Kuervorsten gemaect hebben. Niet alleen allen simpelen menschen dye gheerne die rechte waerheyt souden bekennen inden sake daer nv den twist omme is, maer oeck allen geleerden grotelick van node ende seer profitekck. Nurenberch 1525. 8°.

Misschien gedrukt te Antwerpen bij Niclaes van Oldenborch. 170 bL

(het laatste blank). Ooth. letter. Ned. Bibl 1623. Titel in houtsnee-omlijsting: Gothisch baldakijn, onderaan Geloof, liefde en hoop. — Voorin hs.-aant. en de mededeeling: dit ia herdrukt bij den selven drucker 1556. Ex libris Meulman en Doedes.

2>tttói»attïbeeDe

ocd ocs 36 vbele/ert oacr fijn

marmoten Bc(r nauoigbcnoe bocchen/ 3»fucy3oWcum/Kurb/BwtbdtthêBee Comngben/cS fctuiöp pfalmen' ant giopter rienrfttcber* vrtti* om EmytCdw otttrgtjetet tot rn« fl|tb«5«tlen/aHen ben Sm» pttf eonüsn menCtbê/' tfi tot toolcomE bet ttanöe *rr gonttftftft fcrt& nieren."

ittaUtt fwtttura oaretanrbiisf.

287. Bybel—Dit is dat tweede deel des Bybels, ende daer sijn inghesloten dese nauolghende boecken, Josue, Judicum, Ruth, vier boecken der Coninghen, ende Davids Psalmen, met grooter neersticheyt wel inden Duytsche ouergheset enz. [Men vintse te coope int huys van Delft bi Peter Kaetz]. Gepr. tantwerpen bi mi'Hans van Romnndt [1525]. 16°.

340 bl. (laatste blad blank). Goth. letter. Bibl. Belg. B. 122. Ned. Bibl. 380. (Kleine verschillen.) Art typ. Hans v. R. I 2.

Titel in houtsnee-omlijsting. Prologe v. Sint Hier. op bl. a ii; op de keerzijde begint „Jehosua", op bL I ii (258) het Psalterium. Bl. 339 heeft twee drukfouten: Den Cxlix Psalm boven pa. 148, en sign. T iiij in pl. v. T iij. DL I, III en IV noemen uitgever en jaartal.

Sluiten