Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291. Licht — Dat — der Apotekers. Ende is anderwerf ghecorrigeert met. grooter neerstieheyt ende vermeerdert. [Door Ooiricus Hmjf^LT^-" Pf.-^fP611 m onser üeuer vrouwen pant

i^?^1? ^aef la29- 4 • — Met titelhoutsn. P

102 bL Goth. letter. Ned. Bibl. 1778

Tit«kr,!,h°U!?nee (aP°th°ker aan een tafel) in vier randen;zoowel druk H^W . -ed^ r0°.den^Wart;titeI met tafele 4bl.,prologhe,rtekst ver,n H.n TT dlstln«tl?^7»n de eerste uitgaaf, 1515, heeft de Kon. Bibl. ï den Haag een defect ex.; van deze nieuwe uitg. is alleen dit ex bekend, afkomstig uit de bibl. Vergauwen, en door welwiCde hulp van een boekenvriend aangekocht voor de Maatsch. t. bev. d. gereeer»;2P deDttltel*e °nd« Scriptie „Le livre apartient a Francois Geeraerts maitre chirurgien et accoucheur".

m AlS™ *nt eorte ~ Dit sijn de principale - der Keyserlicker ordonnancien ghenomen ende ghetrocken vuten mandemente gheordonneert by der K. Maiesteyt ende siinen Raet. Ghepubliert ende vutgheroupen te Brugghe ter halle den xv. dachin novembre anno xv.c.xxxi. Z. pl. en j. 4°

* t™ï-t leïter- ^eer kort ^treksel uit ordonnancien over de meest bestemd6 nltZdte7erpe^ DenkeJ*k ^ toevoegsel bij iets anders verhef; im ï*6 van deze artikelen luidt: Item so ist scerpelic verboden te blasphemerene gode maria ende ander helighen of huerfa■ broodr°r!P Va\fn maent gteuanghen tsijn te water ende

te broode Ende die de blasphemuese woorden tot god of zijn helighen spreken nwt versteender herten so salmense noch bouen dien Xhuertongh° 8tek?n openbaar. Ende die ander vileyne heeden so^derXTmulate^en ^ discretie vanden jugien

293. Maniere — Die — om te leeren cijfferen ende rekenen metter pene°d,e nïetteo penningen. Na die gherechte conste Algorismi. Int gheheele ende mt ghebroken. Ghepr. in ... Antwerpen buyten die camer poorte inden gulden Eenhoren bi mi Willem Vorsterman. z. j. 8°. — Met houtsneden. 52 bL Goth. letter.

°Pn2eLtHtel£h°U<£nee ^^geven, hoe „metten penningen" getallen ^ehetle Ht . • rDDineeD m hout«nee, rood en zwart zooals de fen rekent; erJ.VOt.rlan.?s een houtsnee-rand. Opde keerz. houtsnede: Prnln^ T ^r.mu^n 061 »*n * werk' b3 maneschijn. Op bl. 2 Prologhe; de tekst begint op bL 3; op bl. 22 (c 6) de rekening int ghebroken^, daarna Die reghel van drien, Die reghel van den ghèselMeTbl «le,/lhtle V? den der gallen! Van den hafe enz. ttt„ - (.f ,1 begmt' met houtsnee-initiaal, de rekening , metten penninghen" met een aantal afbeeldingen, weer gevolld door sommighe exempelen", eindigende op het laatste blad; ér onder

wanen i 7, °P w° keerzlJde drukkersmerk (adelaar met kroon en wapen. Art typ. Vorsterman VI, 15).

m' ^S!8 (F^ciscus), Den schat des kersten gheloofs. Een scriftut rfif de«°te "oecxken getogen wt die heylige scrifture. Ghepr. Thantwerpen op die Lombaerde veste teeen « £u q=Il,h??t.ouer' bi Symon Gock (c. 1530 ?). 8°. tsTi 5 Or0th-: letter in twee grootten. Ned. Bibl. 2046

waarin hifn 1™*t^w"^"«tsneeranden. Prologe des aucteurs, Teboden InH "f*0*** „ binnen corte dagen" een boec „vanden X wee t" nfkT sacramenten dwelo noyt en is inde prente gev*n h ' * . °*K 5en 8Plegbel des kersten levens, van Thomas InL* T f ^"^derwerf geprint" bij Simon Cock in 1532. Den Schat des kersten gheloofs moet dus iets ouder zijn, al zou men het op het uiterlijk eer iets later dateeren. Na de Prologe volgt Die Tafel met rood gedrukt opschrift. De tekst op de genumm. bladen Fo. •i—l» / (lees 19o).

Sluiten