Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298. Eusebius bisschop tot Cesarien, Die historie diemen heet Eccle-

siastica, inhoudende tregiment vander Christenheyt, ende wonderhjcke geschiedenissen van vele heyhge Martelaren ende andersyns, beghinnende vander hemeluaert ons heeren Christi an, totten tyden des keysers Theodosii, dat is ontrent den Jaren Lhnsti cccxc. Eerst ghetranslateert wten Griexsche doer den priester Ruffinum, Ende nv ouerghesedt in onser duytscher spraken. Tantwerpen in onser lieuer vrouwen pant by mv Gouaert vander haghen 1534. f°.

6 + 153 bi (164, blanco, ontbreekt). Goth. letter, 2 koL Ned. Bibl. 883.

litel rood en zwart in houtsneeomlijsting: 4 randblokken en 4 kleine prentjes, waarvan 3 evangelisten. Op het tweede Wad privilegie aan Govaert v d Haghen, gedat. 1633, en Aen den duechtsamen Leser.

r, w J d61",*, ^e tekat °P de genumm. bladen 1—153; colophon.

L»e Ned. Bibl. kent slechts deze ééne uitgaaf van Govaert v. d. Haghen.

299. Vvtlegghinghe des sesthienden Capittels van Sinte Jans Euangelie

[Door M. Luther]. Ghepr. by Niclaes van Oldenborch 1534. 8° Van den drukker Niclaes van Oldenborch is weinig bekend. Hij drukte

te Emden of te Antwerpen. 138 bL Goth. letter. Ned. Bibl. 1431 Geantidateerd, De preeken zijn van 1538, de Duitsche uitg. v. 1539 Exlibris J. F. v. d. Velde.

300. [Fonteyne des levens — Die —. Door J. W. van Zutlen va»

Nyevelt]. Ghepr. Thantwerpen by mi Adriaen van Berghen int Gulden Missael 1535.kl. 8*.

40 bL waarvan de eerste twee en het laatste, misschien blank, ontbr Goth. letter. Het Boek 1922 blz. 94. Op bL Iverso een houtsn.

301. Leven ons heeren [Door Ludolphus van Saxen]. — Dit es dleuen

ons heeren Jhesu cristi. Derdewerf gecorrigeert ende verbetert. Met schone moralizacien ende gheestelike leeringhen ende deuote meditacien. Enz. Ende is nu Iestwerf verbetert ende gheprent in die vermaerde coopstadt van Antwerpen, Binnen die camer poorte. In onser lieuer vrouwen Pant, bi mi Claes de Graue 1536. f°. — Met initialen en houtsneeprenten.

6 + 27,4 ÏMnumlnerm& foutief- — fol- 7 (Bi) ontbreekt). Goth. letter.

2 kol. Ned. Bibl. 1412 var. Titel rood en zwart; de twee bovenregels in houtsnee, onderaan twee

houtsneeprentjes met randen. Twee tafelen op 11 blz.

302. ©nderwysinge — Eene — ofte raet, omme die gedachten in den

toem tho brengen, ende synen mondt in wysheit voersienich tho maken, met meer andere heylsame inlopende leringhen, doer den Hilhgen Geist wt genaden ingegeuen. [Door David Jorisz]. Z. pl. Vth ghegeuen int iaer 1537. 8°.

12 bL Duitsch-Goth. letter. Het vierde boekje in den band no. 321.

303-: Basilius (Polytes) [Urbanus Regius], Dialogus, oft Tsamensprekinghe. Van de prekinghe die Christus den twee Discipelen dede, tot Emaus gaende op den Paesdach, wt Moyses ende alle den Propheten. Z. pl. Ghedr. bi Niclaes van Oldenborch 1538.8° 352 bl. Goth. letter. Ned. Bibl. 1789. Zie Sepp, Verboden lectuur 88, en Amst. Boekdr. II no. 453 en 470. De daar beschreven herdrukken van 1589 en 1596 hebben een opdracht met onderteekening: Urbanus Regius. — Ex libris W. Jackson.

Sluiten