Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304. Peerle — Die grote euangelische, — vol deuoter gebeden, god-

lijcker oeffeninghen, ende geesteliker leeringhen, hoe wij dat hoochste goet (dat God is) in onser sielen sullen soecken ende vinden, ende wt alle onse crachten hef hebben, ende besitten. Nu eerstwerf in die druck gebracht door die Cathuser tot Guelen. Ghepr. Thantwerpen binnen die Camer poorte, inden Mol, by my Henrick Peetersen van Middelburch 1539. 8°. 244 bL Ooth. letter. Ned. Bibl. 1690.

Titel, waarop nog een tekst, rood en zwart gedrukt, in 4 houtsneeranden. Broeder Dierick Loer, Vicarius van der Cathnyser oorden tot Cuelen, deelt aan den goetwilligen leser mede, waarom hg na Die Evangelische peerle, dat slechts een uittreksel was, nu nog deze Groote Evangelische Peerle, waarmee hij sedert heeft kennis gemaakt, in 't licht geeft. Deze mededeeling staat reeds in de uitg. van 1537/38, Ned. Bibl. 1689.

305. Tractaet — Eèn seer schoon — of onderwijs van menigerley aert

der menschen vianden: haer listen ende beuechtingen te leeren kennen, om die (durch Gs. genade) te wederstaen ende onder te brengen: met andere inloopende heylsame onderwysingen, enz, [Door David Jorisz]. Z. pl. Wtgeghaen in Jaer xxxix [1539]. 8°.

36 bL (het laatste blank). Duitsch-Goth. letter. Het derde boekje in den onder no. 321 beschreven band.

306. [Bloetstortinghen — Die vijftien — ons heven heren Ihesu Cristi].

Ghepr. Tantwerpen binnen de Camerpoorte in den Mol by my Henrick Petersz van Middelburch [omstr. 1540]. 8°.

Fragment van drie bladen, bevattende 5 strophen van een Maria-referein, colophon en drukkersmerk, het slot van het boekje, dat waarschijnlijk 16 bl. had. Goth. letter. Het Boek 1922, bl. 84 en 281.

f^hcptent^tmtroetpen binnen öc <amttpoom inUm flftof bp mp

Sluiten