Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316. Augustnn (Smte)s Hantboecxken seer deuoot, leerende hoe elck

kersten mensche aJtijt op Gode dencken sal, hoe dat hV siin sonden achter laten sal. Ende hoe dat hy inder liefden Gods bliiuen mach. Ghepr. Thantwerpen By my Jan van Ghelen, In dve Baghijnenstrate (c. 1540). 8°. 3

48 bl Goth. letter. Ned. Bibl 163. Art typ. Jan v. Ghelen V 42. litelhoutsnee m drie randen. Van dit boekje was Bartholomeus Jacobs-

zoon te Amsterdam medeuitgever. Ben ex. met het dubbele adres is

beschreven Ned. Bibl 152.

317. Adam Pastoris [Roelof Martensz], Een boexken darinne dat

™ster wert wtghelecht vnde verclaert. Z. pl. en i Tc. 1540]. 8 . * 1 "

12 M. Goth. letter in 2 grootten. Bet Boek 1922 blz. 91 De bekende uitgaven van Adam Pastor zijn van midden 16e eeuwnaar den druk te oordeelen zou dit boekje iets ouder kunnen zijn. '

C€en Doejrfee/

totinne&at j&ater note toert/ wtQtidctlit nmtvcvtiam/ metHnampaamïB.

C ^ oien heft cm te boten/bc hm*.

Jo&n&xicpii. f<Duöerfoecfcet öefrijtffr.tf.

C PiobeertaHettti0lj/öatfliw feDAtfcolöet.

318. Tractaet — Een seer suuerhck — van der liefden schoenheit, die nv int leste deell der tyden van den hoghen H. Gheest bekent gemaeckt wert wat haer wesen, aert of natuer sy. Dat oeck doer Lhnstum belaeft is, dat die H. Gheest die liefde totten leuen solde verklaeren. Johan. 14. [Door David Jorisz.]. [c. 15401.8^ 50 bl. (het laatste blank). Duitsch-Goth. letter. Titel in houtsnee-omlustmg. Het 6e boekje in den onder no. 321 beschreven band.

Sluiten