Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348. Damus (Berthramus) Brunouicanus, Epistola D. Pauli ad Titum, carmine heroico paraphrastic<Ss. Venund. Louanii ap. Barthol. Grauium sub sole aureo 1533. 8°.

8 bl. cursieve letter. Ned. Bibl. 681.

Na den titel (bL 2) dichterlijke brief aan Damianus Goes, Daarna, met houtsnee-initiaal de Brief aan Titus (12 bladz.), gedat. „Hantuerpiae 27 Jun. 1533.

Gebonden achter: Michaelis Tarchaniotae Marulli Epigrammata et hymni, Par. 1529.

349. Driedo (Ioannes) a Turnhout, De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus libri 4. Vaenundantur Louanii a Bartholomaeo Grauio sub sole aureo. Ex off. Butg. Rescii 1533. f°.

20 + 630 blz. (foutief gepagineerd). Rom. letter. Ned. Bibl. 744. Ex. uit de boekerij van Jac. Buyck, in perk. band (de sloten verloren). Hier en daar aant. van zijne hand; ook de pagineering door hem (niet geheel juist) gecorrigeerd. In denz. band: Operum Ioannis Driedonis torn. III en IV, ex off. Barth. Grauii 1550, 1553.

350. Herborn (Nicolaus), Enarrationes evangeliorum, per sacrum quadragesimae tempus occurrentium. Ad], est elenchus ... in marginalibus perstringens spatiis quicquid in universo opere vel utüius vel ïucundius esse iudicatum est. Exc. Antverpiae in off. Michaelis Hiltenii 1533 (aan het einde 1534). 8°.

4 + 360 bl. Rom. letter in 2 grootten. Ned. Bibl. 1055.

Opdracht gedat. „Ex Yprensi Coenobio anno 1532". De enarrationes op de genummerde bladen 1 tot 339, waarbij 303 tot 312 tweemaal genomen zijn; de tekstwoorden tusschen den commentaar in grootere letter, de kantteekeningen in zeer kleine. Aan het einde een verzoek aan den lezer om een gunstig oordeel, een gebed, index, een geheel blank blad, en een met drukkersmerk TEMPVS {Art. typ. Mich. HilL IX 30).

Op den titel geschreven „Liber Henrici Verhovii pastoris in Apeldorn". Daaronder „Emi ab eius haeredibus. Oaloariae . Dit laatste geschreven door I. Buyck, wiens stempel er onder staat; met diens boekerij is het boek in de Amsterdamsche bibliotheek gekomen; later overgebonden. Enkele kantteek. van Buyck.

351. Isidorus — Beatus — Hispalensis quondam archiepiscopus, De officiis ecclesiasticis libri duo. Ante annos D.cccc. ab eo aediti, et nune ex vetusto codice in lucem restituti. Vaeneunt Antuerpiae in aedibus Delphorum, per Iohannem Steelsium. Exc. loan. Graph. 1534. 8°. 48 bL Rom. letter. Ned. Bibl. 1181.

352. Polyonimus Syngrapheus, Schola Apitiana, ex optimis quibusdam authoribus diligenter ac noviter constructa. Accessere dialogi aliquot D. Erasmi Roterodami et alia quaedam lectu iucundissima. Vaen. Antuerpiae in aed. Io. Steelsii. Typis loan. Graphei 1535.8°.

68 bl. Rom., ook Grieksche, letter. Ned. Bibl. 1974.

Titel in houtsneeomlijsting (Art typ. Grapheus IV, 14) met wapenschildje, waarop gedrukt I. G. 1535. De Schola eindigt op bL E 6; daarna de dialogen: Convivium poeticum, Convivium fabulosum, Problema, Epicureus. Op de laatste bladz. drukkersm. van Io. Steels.

Sluiten