Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdamsche drukke» en uitgaven 1541—1578.

375. Caerte vander zee — Dit is die — om Oost ende West te zeylen,

ende is van die beste Pyloots ende wt die alderbeste caerten ghecorrigeert, diemen weet te vinden, ende elcke cust op tsijn gheset. Ghepr. bi mi Jan Jacobzoon van Amstelredam m dye vier Heems kinderen. Ende men salse te coop vinden op die oude Brugge 1541. 8°.

40 bl. Goth. letter. Drukkersmerken: wapensch. en heemskinderen. Moes, De Amst. Boekdr. I p, 183, Burger, Tijdschr. v. b. en b. VI 255. Het Boek LT 1913 p. 283—285.

Dit boekje is een nieuwe uitgaaf van De kaert vander zee, Amst. Jan Zeversz. creupel 1532 (Moes 1. e. p. 118, Burger, Tijdachr. L e. p. 251 en v. Uitgeg. door Joh. Enudsen Kob. 1914). Het vormt een geheel met de Kaerte van dye Suyderzee, hier vroeger beschreven onder no. 151; door Cobnelis Anthonisz. Van beide boekjes bestaat een facsimile-herdruk, bezorgd door H. O. Rogge, Leiden 1885.

376. Coopstadt — Die vermaerde — van Amstelredam gheeonterfeyt

met alle zijn wateren, brugghen, straeten, kercken, cloosteren, huysen, toornen, poorten, ende mueren, ende omlegghende situatie, ghemaeckt ter eeren der K. M. ende oock den Eersamen Raedt der selver Stadt, ende allen Liefhebberen der Consten, etc. Wt ghegheven by Cornelis Anthoniszoon Schilder, met octroye... ghedateert 1543. Amstelredam achter die nieuwe kerck by Cornelis Anthoniszoon Schilder inde Schrijvende hant 1544.12 bl. plano.

Houtsnede in 12 bladen (105 X 108 cM.), meesterwerk van houtsneekunst en cartographie, onze hoofdbron voor de kennis van het oude Amsterdam. De titel, bovenaan op het tweede blad, is in boekdruk De afbeelding van de schrijvende hand met de woorden Daniël 5, Mane. Tekel. Phares is weggekrabt; zij is vermeld in eene beschrijving van een exemplaar, dat niet teruggevonden is. Zie E. W. Moes in De Amst. Boekdr. I 194, waar echter de titel niet juist is weergegeven; hij is ontleend aan een lateren herdruk. Aan dit ex. ontbreekt blad 3: Neptunus; de kaart zelve is compleet. Over Cornelis Anthonisz als cartograaf zie Het Boek II 1913, 273 en v.

Ter Gouw gaf bfj zijne Geschiedenis van Amsterdam (dl. V, 1886) eene reproductie van dezen plattegrond in het licht, naar een gekleurd exemplaar van den herdruk.

9

Sluiten