Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

377. Cronjjcke — Dye — van Hollant Zeelant ende Vrieslant van alle geschiedenisse int corte, met die Cronijcke vanden bisschopen van Wtrecht, ende hoe dat Hollant eerst begrepen is, geduerende totten Jare 1543. Ghepr. tot Antwerpen Bij mi Willem Vorsterman. Ende men salse mede te cope vinden tot Aemstelredamme inden gulden Bijbel ten huyse van Bartholomeus Jacopzoon 1543. 8°.

88 bL Goth. letter. Vier drukken van ditzelfde boekje waren reeds in de jaren 1538—1642 verschenen. Zie De Amst. Boekdr. I blz. 136, IV blz. 146. Het Boek 1912 blz. 366. Op den titel de Keizer in harnas te paard. De tekst is door eenige toevoegingen aangevuld. Aan het eind een Christus-houtsnede.

37& Johannes Carethani, Corte Instructie ende onderwij singhe Vanden Aderlaten, ende die beduydinghe des bloets. Met noch een Tractaet van den tanden te trecken, ende die onderhoudinghe van dien. Nuttehjck voor allen Chyrurgien. Wten Hoechduytsche ghetranslateert. Ghepr. toe Campen, in die broederstraet by my Steuen Joessen. Ende men salse te coep vijnden tot Amstelredam bi Cornelis Kareisen, woenende by sinte Olofs Poorte, int gulden Missael. Voortstaende aent Paelhuysken, op die Nieuwe Brugghe 1551.8°.

12 bl. Goth. letter. Amst. Boekdr. I 209 no. 148. Titelhoutsn.: aderlating, evenals de titel zelf rood en zwart. In den tekst een houtsnee: de mensch met de teekenen v. d. dierenriem. Eigendom v. d. Maatsch. t. bev. d. geneesk.

379. Franciscus Henrici, Den troest der crancker menschen. Inhoudende dye rechte cure ende genesinge van allen siecten, de den mensche van binnen aencoemen mogen. Altesamen met schonen consten ende wel geprobeerden recepten geciert, so dat hem een yegelick bier wt wel sal moegen in rechter gesontheit houden sonder groten oost der Medicijnen. [Ghepr. toe Campen in die broederstraet by mi Steuen Joessen. Voor Cornelis Kareisen tot Aemstelredam, by sinte Olifs Poorte, int gulden Missael, vortstaende aent Paelhuysken op dye Nyeuwe Brugghe] 1551.8°. 36 bL Goth. letter. Amst. Boekdr. I 211 no. 160. — Het laatste blaadje ontbr.

380. Symon Andriessen vanAemstelredam,VieruoudichTractaet Boeck. Inhoudende vier delen ofte tractaten, soemen in dye naeuolgende tijtlien van elck tractaet metten registeren van dien claerbjcken sien ende aenschouwen mach. Nv eensdeels wten nieuwen vergadert. Het eerste tracterende van allen wijnen. Het tweede van diuersche verwen. Het derde van allen incten ende secreten van schrijuen. Het vierde van allen confituren ende diuersche mixturen. Ghepr. toe Campen in dye Broederstraet, by my Steuen Joessen. Ende men salse te coep vijnden tot Aemstelredam by Cornelis Kareisen, gheadmiteert Boeckuercoeper woenende by sinte Olofs poorte int gulden Missael. Voortstaende ant Paelhuysken op dye Nyeuwe Brugghe 1552.8°. 64 bL (het laatste blank). Goth. letter. Amst. Boekdr. I 212 no. 151. Drukkersmerk aan het einde (valk met CK).

Sluiten