Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384. Boecxken — Een seer deuoot — om een yeghelijck hem seluen

inder Missen te oeffenen [Door Jacob Roecx]. Ghepr. tot Aemstelredam, aen die oude side in sinte Annenstrate, by my Willem Jacobzoon in Enghelenburch z. j. 8°.

28 bL Goth. letter. Op den titel Jezus met de lijdenswerkt. in 4 boekdrukranden; op de keerz. initiaal A met 8. Lucas. Aan het eind de Enghelenburch. Amst. Boekdr. I 258 no. 183.

385. Costumen vsancien ende stijl van procederen der Stadt vrijheyt,

ende Jurisdictie van Mechelen met dye Additien, gheapprobeert ende gheauctorizeert by de Keyzerlijcke Maiesteyt, als Heere van Mechelen. Ghepr. Thantwerpen op die Lombaerde Veste in onse lieue Vrouwen Thoren hi mi Jan Roelants 1553.8°.

66 bl. Goth. letter. Op den titel het wapen van Mechelen in 3 randen. Dit is weer geplaatst bL Hiiij verso tot afsluiting van de Costumen en inleiding van de Additien van 29 Nov. 1541. Op het voorlaatste blad de dateering van de Coustumen: 21 Aug. 1535. Op het laatste blad Die Tafle, en colophon.

Achter dit boekje is gebonden: Hantvesten van Dootslaghen, enz. met aan het eind de mededeeling „Gheprint by my Willem Jacobsoon, in Enghelenburch" (no. 386). Wellicht is dit ex. vroeger in het bezit geweest van J. Koning, eh bjj verkoop van zijne boekerij verkeerd gecatalogiseerd als: „Costumen.. .. van Mechelen ghepubliceert 29 Nov. 1541. Amsterdam by Willem Jacobszoon in Enghelenburch." Zie Moes in Amst. Boekdr. I 260 no. 186.

Het ex. heeft toebehoord aan W. H. Suringar, en is nu eigendom van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen.

386. Hantvesten van Dootslaghen, ghewelt, Lamme leden, Leemten,

Kuerwonden, vredebreéokinge, ende van menigerhande articulen, aengaende Justitie, ende den zeeburch. Ghegeven van Hartoch AeTbrecht, den goeden luyden van Aemstellant ende Goylant. Tot Amsterdam. By Willem Jacobsoon Engelenborg eerst gedruct. Z. j. 8°.

26 bL Goth. Ietter. Amst. Boekdr. I 260 no. 187. — Op den titel een

keizerportret, aan het eind een keizerl. adelaar. Twee ex., waarvan het eene, gebonden achter de Costumen van Mechelen, eigendom is v. d. Maatsch. t. zedeL verb. der gevangenen.

387. Artikelen — Dit zijn die hondert — vander Passien ons Heeren

Jesu Christi. Ghepr. tot Aemstelredam, aen de oude side in sinte Annenstraet, by my Willem Jacobzoon, woenende in Enghelenburch. Oock te coop by Jan Peterssoen woenende int groene Vallicxken z. j. 8°.

24 bL Goth. letter. Titelhoutsn.: Gregoriusmis, en enkele kleinere houtsn. Hierachter twee andere devote boekjes (no. 388 en 389). Zie Het Boek 1922 blz. 325.

388. Jacob Roecx, Een seer deuoot boecxken om een yeghelijck hem

seluen inder missen te oeffenen. Ghepr. Thantwerpen op die Lombaerde Veste inden witten Hasewint by my Jan van Ghelen 1569. 8°. — Met titelpr. en drukkersm.

28 bl. Goth. letter. Gebonden achter: Die 100 artikelen (no. 387). Zie

Het Boek 1922 blz. 327; 1923 blz. 38.

389. Bloetstortinghen — Dit sijn die XV. — ons liefs Heeren Jesu Chris¬

ti. Z. pl. en j. 8°. — Met houtsn.

16 bl.( ?) waarvan er drie ontbreken. Zie Het Boek 1922 blz. 281.

Sluiten