Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390. Chronjjcke — De Nieuwe — van Brabandt oft tvervolch vande oude. Midtsgaders Vlaenderen Hollandt en Zeelant, verhalende int langhe alle gheschiedenissen, handelen, gesten, crijghen, ende oorloghen inde voorseyde ende ander omliggende landen gebeurt ... beghinnende An. xv. C. ende xvi. ende eyndende An. xv.C.Lxv. incluz. Ghepr. Thantwerpen inde Cammerstrate inde Cammerpoorte ofte gulden Voet by Jan Mollijns. Ende men vindtse oock te coope tot Bruessel by Peeter van Hasselt, ende tot Amstelredam by Hendrick Aelbrechts. 1565. f°. ■—Met houtsneden.

231 bL Goth. letter. 2 kol. Amst. Boekdr. I 220 no. 155. Op den titel groot portr. van Karei V; op de keerz. privilegie van 1564; verder opdracht a. d. magistraat van Antwerpen en mededeeling aan den leser, met berijmde nota met beginletters IAn MOLLYNS. Na blz. 408 een ongen. blad met ornament-houtsn. en twee approbaties (een ged. 1562). Op blz. 409 en v. voortzetting van de chroniek over 1561 en volg. jaren, allereerst de viering van de opening van het kanaal van Brussel naar de Schelde, met een lang gedicht, en een houtsneeafb. op vier bl. met berijmd 16regelig bijschrift in druk: Beminde Leser, hier moechdy aenmercken Dat nieuwe ghegraef vander Bruesselsche Schipvaert Van Tsuyde int Noorde met eonstighe wercken Met vier ghemetste Spuyen elek nae haeren aert, Enz. In den tekst enkele houtsneden. Op blz. 443 groote af b. van Antwerpen met ijsvermaak op de Schelde, op blz. 446 portr. van Philips II. Op blz. 447—457 beschrijvinghe van de Noordt Oost landen; blz. 458 Taefel.

Dit boek is altijd saamgebonden met „die Afcoemste der Hertoghen van Brabandt", een uitg. van Jan Mollijns van hetzelfde jaar (no. 391). Twee ex.; in het eene is het portrettenwerk voor, in het andere achter de Chronijcke gebonden. Aan het eerste ontbr. bL 2.

391. Afcoemste — Dit is die — en de Genalogie der Hertoghen ende Hertoginnen van Brabandt, vande welcke de eerste was Saluius Brabon, met zyn huysvrouwe Swana lj. iaer voor Christus gheboorte tot op onsen alderdoorluchticbsten Key. Caro. de v. van dien name, ende met zynen sone Phihppus Coninck van Spaengien. Anno M.D.lxv. Ghepr. Thantwerpen op de Cammerpoort brugge, inden gulden Voet by Jan Mollijns. 1565. f°. 37 bl. Titel met korten inleidenden tekst over „Die ghelegentheyt van Brabandt ende oorsaecke des naems"; daarna 71 groote houtsneeportretten; onder elk een tekst van weinige regels in Gothischen druk, elk blad in een drukwerkomlijsting, ong. 29 X 16 cM.. Achteraan één bladz. tekst bij het portret van Philippus II, hetzelfde portret als in de Chronijcke van Brabandt van 1565. Deze beide werken komen steeds tezamen voor. Ook van dit werk was zeker Hendrik Albertsz te Amsterdam medeuitgever. Op de laatste bladz. het Privilegie, verleend 9 Dee. 1561. Twee ex., het eene compleet, maar in slechten staat; aan het andere ontbr. bl. E6 en Pl (4 portretten).

392. Oeffeninge — Dit is een seer schoone ende deuote — vander passien ons liefs heeren Jhesu Christi. Ghepr. tot Leyden By my Jan Matthijszoon wonende op S. Pancraes Kerckgraft. Ende men salse te coope vinden tot Amstelredam By my Heyndrick Aelbertzoon wonende inden Gulden Bybel z. j. 8 .

44 bl. Goth. letter. Titel in houtsneeranden, enkele hontsneetjes in den tekst, twee grootere (kruisiging en annunciatie) vóór en achteraan.

Sluiten