Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398. Euangehen ende Epistelen alsoomen die doort ghantsche Jaere op alle Sondaghen ende ander Heylighe dagen inder heyligher Kercken hout. Met schone figueren op elcken Euangelie gestelt Ghepr. tot Leyden by my Jan Bouwenszoon woonende op sinte Pancratius kerckgraft. Ende men salse te coope vinden tot Amsterdam ten huyse van Henrick Aelbertszoon woonende in die Warmoesstraet in den gulden Bybel 1571. 12° 18 -f- 132 bl. Goth. letter. Amst. Boekdr. I 228 no 163 Titel rood en zwart gedrukt in 4 hontsneeranden. Almanaoh rood en houteneetjef genumm. bl. de Evang. en Epist. met tal van

m ^^«s »uetus, Garmen nataütium. Antverpiae ap. Io. Latium

WW. cursieve letter. Bet Boek 1920 blz. 33. Kerstzang voor de leerimgen van het Amsterdamsche gymnasium, Nieuwe zijde.

400. Antonius Duetus, Expostulatio de temporum calamitatibus, ad Deum omnipotentem. Item Psalmus LXXIIII. eodem inter1567e'8" eX°' Theodoricu8 G**8"" Horst sub Grue aureo 8 bl. cursieve letter. Het Boek 1920 blz. 36. Kerstzang voor de leerlingen v. h. Amsterdamsche gymn., Nieuwe zijde. Van belang is de beschrijving van de ziekte der weeskinderen in 1566. Zie hier enkele verzenUra madent spumis, oculi vertuntur in orbem, Membra solo collisa iacent, atrumque cruorem Et caput, et reliqui distillant oorporis artus. Intenus stimulis animos crudelibus urgent Orcicolae, et falsas adigunt per guttura voces Mittere, nune tumido distendunt viscera flatu, Nune varias rerum species, conamine longo, Ore vomunt, testas, et acus, et rudera, et uncos.

401. Spiegel — Den — van sassen van alle Keyserlike Rechten. Ge-

translateert wten latijn in duytsch, by ... meester Eyke [v. Kepgow]. Ghepr. tot Aemstelredam aen die oude side in die Kerckstraet By my Jan Ewoutzoon, Figuersnijder woenende mden vergulden Passer 1550. 4°. 44 bl. Goth. letter. Amst. Boekdr. I 159 no. 116

Bovenste regel van den titel in houtsnede, rood gedrukt; daaronder ^ regels in druk, awart en rood, en een groote houtsnee, geharnaste ndder met wapen, in 3 randen. Aan het einde, na Tafel ei colophon het consent, geg. te Brussel 13 Sept. anno 47.

402. Erasmus van Rotterdam, Een wtlegginghe des Pater noster, op

die seuen dagen vander weken. Ghepr. tot Aemstelredam aen die oude side in die kerestraet by my Jan Ewoutzoon Figuersnijder woenende inden vergulden Passer, z. j. 8°. —Met houtsn.

f* bl. Goth. letter. Amst. Boekdr. I 160 no. WL

Op den titel portret in 3 randjes; kleine houtsneden in den tekst.

P^Tan,f®ree8t' [Prognosticatie ofte Almanach voor den Jare MÖ7J. Gedr. tot Aemstelredam By Jan Ewoutzoon Figuer snijder woenende inden vergulden Passer 4°

Fragment van een half blad; in den tekst wordt'het jaartal vermeld; op de keerzijde de auteur en de drukker. Goth. letter. Amst. Boekdr. I ioz no. 119.

Sluiten