Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404. Ordonnantie statuyt, ende Permissie der K. M. vanden gouden

ende situeren penninghen, cours ende ganck hebbende ouer alle zijne landen van herwaerts ouer. Ghepubliceert int JaerM.D achtenueertich Den XVII. Julij. Ghepr. tot Aemstelredam aen de oude side in die Kerckstraet, By my Jan Ewoutzoon Figuersnijder Ghesworen boeckprenter der K. M. wonende inden vergulden Passer 1557. 8°. — Met houtsneden.

40 bl. Goth. letter. Op den titel houtsneeportret Carolus Quintus Imperator met wapen en jaart. 1667, in randjes. Tal van muntafbeeldingen. Op de laatste bladz. col. en jaartal. Amst. Boekdr. I 164 no. 120.

405. Herdruk, met jaar 1558 op don titel. Overigens alleen spellingverschillen. Geen jaartal aan het einde.

Amst. Boekdr. 1167 no. 123.

406. Herdruk, met jaartal 1560 op den titel. Inhoud dezelfde.

Amst. Boekdr. I171 n. 130. — 2 ex.

407. Herdruk met jaartal 1566 op den titel. Inhoud dezelfde. Ook

het col. hoewel Jan Ewoutz. reeds overleden was.

Amst. Boekdr. I 176 n. 137.

Dit boekje is altijd saamgebonden met twee andere muntboekjes: Die Valuwacye en Die ongheval. munte.

408. Ordonnantie ende Placcaete van dye Conincklijcke Mayesteyt

Beroerende van den Gouden ende silueren munten, Ghepubliceert inden Jaere ons Heeren M.D.Lix. Gepr. tot Aemstelredam aen die oude side in die Kerckstraedt, By my Jan Ewoudtzoon Fighuersnijder, woenende inden vergulden Passer 1559. 8°. — Met houtsneden.

6 bL Goth. letter. Op den titel houtsneeportret van Philips II met wapen en jaartal, in randjes. Tekst met afb. van 14 munten. Twee drukken, behoudens spellingverschillen geheel overeenkomend. Amst. Boekdr. I 168 n. 124, 125.

409. Vermeerderde herdruk van hetzelfde jaar.

8 bL Goth. letter. Zelfde titelportr. Afb. van 16 munten. Aan het einde col. met drukkersmerk (passer). Ook hiervan twee drukken met geene andere dan spellingverschillen. Amst. Boekdr. I 168, 170 no. 126,127.

Dit boekje is bijna altijd saamgebonden met Die Valuwacye en Die ongheval. munte. Somtijds zit het met de ordonn. van 1548 in hetzelfde bandje.

410. Valuwacye — Die — vanden Gouden ende silueren penningen nv

nieuws ghemunt, cours ende ganck hébbende ouer des Conincklijcke Maiesteyts landen van herwerts ouer, met haren ghewichte ende waerde daer by. etc. Ghepr. tot Aemstelredam aen de oude side in die Kerckstraet, By my Jan Ewoutzoon Figuersnijder Ghesworen boeck prenter der C. M. wonende inden vergulden Passer 1557. 8°. — Met houtsneden.

4 bL Goth. letter. Op den titel houtsneeportr. van Philips II met wapen

en jaartal, in randjes. Afb. van 11 munten in houtsn. Amst. Boekdr.

1165 n. 121.

411. Ghepr. tot Aemstelredam enz. 1559. 8°.

4 bL Goth. letter. Portret als in de vorige uitgaaf. Het aantal muntafb. met één vermeerderd. Amst. Boekdr. I 170 no. 128.

Sluiten