Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412. Mnnte — Die ongeualuweerde Ghouden ende sulueren—van dy-

uerschen Coningrijcken, Hartichdommen, Graefschappen, Heerhjckheden Landen ende Steden. By consent vanden Houe 10 Maerte 1550. Ghepr. tot Aemstelredam aen die oude side in die Kerck straet By my Jan Ewoutzoon Figuer snijder Gheswoeren boeck prenter der K. M. woenende inden vergulden Passer [15571 8*. — Met houtsneden.

100 bl. Goth. letter. Amst. Boekdr. I 166 no. 122. Op den titel drukkersmerk (Satis quercus), nagebootst naar Joos Lambrecht te Gent. Honderden houtsnee-muntaf b.

413. Ghepr. tot Aemstelredam enz. 1559. 8°.

108 bl. Goth. letter. Amst. Boekdr. 1171 no. 129. Titel met houten, als in de uitg. van 1557. De muntafb. eenigszins vermeerderd. Aan het slot de spreuk Verbum domini manet in eternum (Lat; en Nederl) met drukkersmerk: engel met keizerlijk wapen en die van Holland en Amsterdam.

414. Ghepr. enz. 1560. 8°.

112 bL Goth. letter. Twee versch. drukken; in elk is het aantal afb weer iets vermeerderd. Amst. Boekdr. I 173 no. 133,134.

415. Ghepr. enz. 1565. 8°.

112 bl. Goth. letter. Onveranderd herdrukt naar den laatsten druk van 1560. Adres van Jan Ewoutsz, in der daad uitgaaf van zijn weduwe. A mst. Boekdr. I 176 no. 136.

416- ~~Z7 Gepr. ... By die naeghelaten weduwe van Jan Ewoutzoon Figuersnyder, Gesworen Boecprenter der K. M. wonende inden vergulden Passer. 1568.8°.

112 bL Goth. letter. Behoudens gewijzigd adres en jaartal onveranderde

herdruk. Amst. Boekdr. I 177 no. 139. Bijna alle ex. saamgebonden met Ordonnantie en Valuioatie.

417. Oordonnanüen, ende Willekeuren nutter Clocke binnen der Steede van Aemstelredammen ghepubliceert, den derden dach Martii. Anno 1567. Ghepr. tot Aemstelredam by die Weduwe van Jan Ewoutzoon saeligher ghedachten, Gheswooren boeckdrucker der Con. May. woenende in den verghulden Passer. 4°.

4 bl. Goth. letter. Op den titel initiaal, twee wapens en krulornament in houten., op de laatste bladz. het passer-merk met wapen v. Amst en de letters J. E.

418. Nicolaus Petri f. Dauentriensis, Arithmetica. Practicque omme cortehjcken te leren chijpheren, nae allerleije Coophandelinghe, °P Amstelredamsche maete, munte ende gewichte geordonneert (Alle Coopluyden seer profijtelijck). Gheprent tot Aemstelredam, aen die oude sijde in die Kerckstraet, By die naghelaten Weduwe van Jan Euwoutzoon, saliger ghedachten wonende in die vergulden passer 1567. 8°.

76 bL Cilivité-druk- Amst. Boekdr. I 177 no. 138, TH 1 n. 606. Titel in houtsnede. Privil. voor 6 jaar.

419. Bartholomaeus Sovvius, Introductio ad eruditionem. Leydae in aed. viduae Joh. Mathiae 1569. 8°. — Met drukkersmerk.

8 bl. curs. letter. Het Boek 1912 Ma. 51 en v. — Jaarzang v. d. Lat. school aan de Oude zijde te Amsterdam.

Sluiten