Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bijlagen Blz.

I. Brief van den Raad van Beheer der N. I. S. M. gedateerd den Haag 15 September 1875 No. 676. 1 II. Toelichting tot de voorstellen van de Commissarissen en den Raad van Beheer te behandelen in de vergadering van aandeelhouders van 16 Mei 1877. 10 III. Wetsontwerp tot bekrachtiging van vier met de N. I. S. M. gesloten overeenkomsten met Memorie van Toelichting, enz. (Gedr. St. 1876—77. 205 Nos. 1 tot en met 7). 16 IV. Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs van het wetsontwerp tot bekrachtiging van vier met de N. I. S. M. gesloten overeenkomsten (Gedr. St. 1877—78. 28 No. 1). 80 V. Nota van den heer Mr. L. Oldenhuis Gratama. 116 IV. Concessieaanvraag van den heer L. van Woudrichem

van Vliet dd. 21 Januari 1878. 120 VII. Wetsontwerp tot aanleg lijnen Sidoardjo—Madioen— Blitar en Buitenzorg—Tjitjalengka met Memorie van Toelichting. (Gedr. St. 1877—78, II. 131 Nos. 2 en 3). 130 VIII. Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs over het wetsontwerp tot aanleg van de lijnen Sidoardjo —Madioen—Blitar en Buitenzorg—Tjitjalengka (Gedr. St., 1877—78. II. 131 No. 4) . 137

IX. Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag over het wetsontwerp tot aanleg van de lu'nen Sidoardjo—Madioen—Blitar en Buitenzorg—Tjitjalengka met Nota van wijzigingen in het wetsontwerp (Gedr. St. 1877_78 II. 131 Nos. 5 en 6). 150

X. Wetsontwerp tot aanleg van de lh'n Madioen—Solo met Memorie van Toelichting (Gedr. St. 1879—1880 II. 100 Nos. 2 en 3). 164

XI. Voorloopig Verslag over het Wetsontwerp tot aanleg van de lijn Madioen—Solo (Gedr. St. 879—80 II. 100

No. 4). 172 XII. Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag over het wetsontwerp tot aanlag van de hjn Madioen— Solo (Gedr. St. 1879—1880 II. 100. No. 5). 178

Sluiten