Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zullen de voorstellen hierby' ingediend aanleiding geven tot het onderhandelen over en verleenen van concessies aan onze Maatschappij, dan moeten zn' aannemelijk zijn voor de Regering, en wy' vertrouwen dat dit het geval zal zyn, wanneer zy' aan den Staat even geringe lasten opleggen, even groote voordeelen beloven als de concessie Samarang-Vorstenlanden.

i De lasten hebben bestaan alleen in het geven van voorschot voor rentegarantie. Het bedrag daarvan is geweest gedurende den tijd van aanleg slechts 2 Vb % van het gegarandeerde kapitaal, veel minder dan de Staat zou hebben moeten betalen aan rente, indien de spoorweg door de Regering was aangelegd, omdat deze de uit de leeningen verkregen gelden niet rentegevend zou kunnen uitzetten, Het totaal der voorschotten bedraagt nu slechts 314 millioen en zal zeker 3^2 millioen of nagenoeg één vyfde van de waarde van den weg en wat daartoe behoort, niet overtreffen.

De voordeelen voor de Regering zyn dat by' het eindigen der concessie de spoorweg aan den Staat overgaat zonder eenige vergoeding, nadat zy waarschijnlijk al langen tyd gedeeld heeft in de winsten, en niettegenstaande zy' door de directe en indirecte voordeelen van den beginne af reeds ruime rente genoten heeft van de zoogenaamde rentelooze voorschotten. Van deze laatste voordeelen noemen wn' onder zoovelen, van de directe: het kosteloos vervoer van de post en de afschaffing voor een deel van de paardenpost, te begrooten op circa ƒ 60.000.—, de verhoogde pacht van de houtbosschen; — van indirecte: de goedkoopere af- en opvoer van gouvernementsproducten en behoeften van Solo, Djocjo en vooral van de Kadoe, waarop voor een gemiddeld oogstjaar de besparing naby ƒ 100.000.— is.

Ons programma by het opmaken der voorstellen nu is geweest: voor de Regering de lasten niet grooter, de voordeelen niet minder, doch beiden eenigszins anders verdeeld te doen zyn; voor de Maatschappij, zooveel dit met het spoorwegbedrijf is overeen te brengen, zich eene behoorlijke rente te verzekeren om daarna het grootste gedeelte van de winst te gebruiken tot aflossing van schulden, bijzonder van die aan den Staat.

Wy verzoeken Uwe Excellentie beleefd by het onderzoek dat ons is toegezegd, wel bijzonder te willen laten onderzoeken of wy' aan dat programma getrouw zyn geweest en ons, indien blykt of schy'nt te bly'ken, dat dit niet het geval is, daarvan mededeeling te willen doen.

Het zou toch kunnen zyn dat wy, op ons standpunt welligt eenzijdig, daarvan, hoewel tegen onze bedoeling, in het voordeel der Maatschappij, zyn afgeweken. Het kan ook zyn dat het voorgestelde onduidelijk uitgedrukt, niet wordt begrepen, zooals wy weten dat met vroegere voorstellen heeft plaats gehad. In die gevallen kan alleen door de mededeeling boven bedoeld, het onderzoek leiden tot het verkrijgen van eene uitkomst, waardoor zoowel de Regering als de Maatschappij gebaat wordt.

Sluiten