Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder nut of voordeel voor iemand, ook niet voor de aandeelhouders, is toch dit gebruik van obligatiën en aandeelen nog een prikkel te meer, om zuinig te zijn. Daar namelijk de annuiteit der obligatiën meer bedraagt dan de rentegarantie, ontvangen de aandeelhouders hooger dividend naarmate er minder obligatiën moeten worden uitgegeven om die weg te voltooijen.

De regeling van de finantiële betrekking tusschen den Staat en de Maatschappij is voor de gewijzigde bestaande concessie gebleven zooals zij nu is. Voor de bijkomende concessie Djocjo — Tjilatjap is zn' voordeeliger voor de Regering en aangenamer voor de Maatschappij. De Regering krijgt het geheele kapitaal in handen en de Maatschappij beschikt daarover naarmate van de behoeften.

Daar de Regering alleen garantie betaalt over het kapitaal dat geplaatst is, betaalt zij nooit meer dan volstrekt noodig is, en wordt dit nog verminderd door hetgeen, met het in kas zijnde, aan rente wordt gewonnen.

De lengte van den zijtak Solo — Madioen is nagenoeg even groot als die van grooten weg tusschen beide plaatsen.

De lijn Djocjo — Tjilatjap volgt veelal de wegen, door den afstandwijzer voor den afstand aangegeven en is volgens opname dan ook slechts weinig korter.

Tusschen Solo en Madioen loopt de weg over een vlak terrein, en doorsnijdt loodregt zeer vele bergstroomen, de aard van den grond is voor een gedeelte slecht, gelijk aan die welke bn' Salem zooveel moeite heeft veroorzaakt. Kalk, steenen, hout moeten van elders aangevoerd worden.

Deze zn'tak zal eene uitgave vorderen van nagenoeg ƒ 90.000.— >per kilometer, met inbegrip van de kosten voor het materieel, eene werkplaats en het vervoer van materialen van Samarang.

De weg van Djocjo naar Keboemen zal vlak zijn, maar weder vele rivieren, en daaronder zeer groote, overtrekken.

In Bagelen vooral zal de aardebaan hooger en zwaar moeten zijn om aan de overstroomingen weerstand te bieden. De grond is meestal vrjj goed. Hout en steenen moeten van verre worden aangevoerd. De aanvoer van materialen en materieel van Europeschen oorsprong moet geschieden over Samarang en zal door den grooten afstand zeer kostbaar zijn.

De bergweg tusschen Keboemen en Banjernegara, zal door zeer geaccidenteerd terrein loopen, met eene opeenvolging van bogten. De grond is voor een gedeelte rots en vaste steen, voor een ander conglomeraat van vrij vaste zamenstelling; in het algemeen, voor zooverre dat uit de uiterlijke kenmerken is af te leiden, veel beter dan die op den zijtak van Willem t

De weg van Banjernegara naar Banjoemas loopt over een zacht gelijk hellend terrein en doorsnijdt vele maar weinig belangrijke rivieren. Dit is het beste en goedkoopste gedeelte van den weg.

Sluiten