Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het meest onzekere gedeelte wat de kosten aangaat is de sectie Banjoemas — Tjilatjap.

Reeds dadelijk zal op eerstgenoemde plaats het vinden van een geschikt punt voor het overbruggen der rivier de Seraijoe, moeijelijk zijn. Verder is de grond van de twee bergruggen waarover of waarlangs de weg moet loopen, zeer ongelijk van zamensteUing, zoodat men uit de uiterlijke kenteekenen niet tot het inwendige kan besluiten. Evenmin is dat mogelijk voor het moerassige gedeelte benoorden Tjilatjap.

Volgens onze begrooting zal deze geheele spoorweg, met al wat er toe behoort, 26 Millioen kosten.

Wij gaven onze begrootingen als waarschijnlijk voldoende. Het zou te vermetel zijn ha de droevige ondervinding met alle begrootingen opgedaan de verzekering te geven dat deze niet zullen worden overschreden.

In beide concessiën is weggelaten, wat onbestaanbaar is met het gebruik van smal spoor, vooral op bergwegen; het vervoer van post — of gevangenenrijtuigen. Een rijtuig is daarbij een te groot gedeelte van den trein om mede te voeren, als het niet ten volle productief gebruikt wordt.

Uit de nieuwe Concessie is mede weggelaten het kosteloos vervoer, of voor minder dan tariefspry's voor het gouvernement, waardoor het vervoer voor particulieren noodwendig meer moet belast worden.

Voor gewone spoorwegen reeds een bezwaar wanneer er veel gouvernementsvervoer is, zooals in Indië, is het vóór smalspoorbanen allernadeeligst. Het is om een voorbeeld 'te noemen een beletsel om het tarief voor personenvervoer tusschen Batavia en Meester-Cornelis te verminderen. Bovendien is het niets dan,eene nuttelooze verplaatsing van de uitgaven wanneer de lijn gegarandeerd is en de Regering in de winsten deelt.

Afwijkingen van de bestaande concessie van minder belang, zijn toegelicht in de nota's gevoegd bn' de voorstellen die wy de eer hebben hierbij over te leggen. In eene afzonderlijke nota worden behandeld de verschillende wijzen waarop de versmalling van het spoor kan geschieden, zonder het verkeer te stremmen, met eene opgave van de vermoedelijke kosten.

Moge deze nieuwe poging om met behoorlijke zorg voor de belangen der vennootschap, de welvaart van Java te bevorderen en den Staat te bevoordeelen, by' Uwe Excellentie een gunstiger onthaal vinden, dan zoovele vroegere met gelijk doel gedaan.

De Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, (w.g.) DAUM. (w.g.) J. GROLL.

Sluiten