Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedr. stuk 1876-77 II. 205 No. 2.

Ontwerp van Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten met de Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatschappij.

Wn' WILLEM III, enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat voor een gedeelte door de wet behooren te worden bekrachtigd:

a. de ingevolge Ons besluit van 19 April 1877, No. 25, met de Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatschappij gesloten overeenkomst betreffende de overdragt van den spoorweg van Batavia naar Buitenzorg aan den Staat;

b. de wijzigingen, die ingevolge ons aangehaald besluit zn'n gebragt in de concessie voor den aanleg en de exploitatie van den spoorweg van Samarang naar Djokjokarta en Willem I, bedoeld bij det wetten van 6 Julij 1863 (Staatsblad no. 110) en 10 April 1869 (Staatsblad no. 66);

c. de ingevolge Ons aangehaald besluit met de Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatschappij gesloten overeenkomst, betreffende de versmalling van het bestaande spoor, op den spoorweg van Samarang naar Djokjokarta en Willem I;

d. de ingevolge Ons aangehaald besluit aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij verleende concessie voor den aanleg en de exploitatie van spoorwegen van Djokjokarta naar Magelang en Tjilatjap en van Soeraikarta naar Madioen;

Zoo is het, dat Wn', den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bn' deze:

Art. 1.

Van de in afschrift nevens deze wet gevoegde overeenkomst, op den 13den Junij 1877 gesloten tusschen Onze Ministers van Koloniƫn en van Financiƫn en de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, betreffende de overdragt van den spoorweg van Batavia naar Buitenzorg aan den Staat, worden bekrachtigd de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5.

Art. 2.

Van de concessie voor den aanleg en de exploitatie van den spoorweg van Samarang naar Djokjokarta en Willem I, bedoeld bij de wetten

Sluiten