Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedr. stuk 1876-77 II. 205 No. 4.

Wijzigingen der Concessie Samarang-Vorstenlanden.

De Ministers van Koloniën en van Financiën, daartoe gemagtigd by Koninklijk besluit van 19 April 1877, No. 25, zijn, namens den Staat der Nederlanden, met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, vertegenwoordigd door haren Raad van beheer, daartoe gemagtigd bn' besluit van de algemeene vergadering der aandeelhouders van 13 Juny 1877, overeengekomen als volgt:

Art. 1.

De artikelen 33, 37, 39, 40, 46, 49, 50, 51 en 52 de laatste vy'f alinea's van art. 65, en de artikelen 66, 69, 71, 84, 88, 90 en 91 der concessie betreffende den spoorweg Samarang-Vorstenlanden worden ingetrokken en vervangen door de navolgende bepalingen:

Art. 33. Het aantal der dagely'ksche treinen, bestemd om reizigers en koopmansgoederen te vervoeren, moet te allen tijde voldoende zyn voor de behoefte van het verkeer en den handel.

De Gouverneur-Generaal bepaalt, in overleg met de concessionarissen, de uren van vertrek en van aankomst en het kleinst getal der dagelyksche treinen die in de diensttabellen worden opgenomen.

Art. 37. De Gouverneur-Generaal is bevoegd aan de concessionarissen de verpligting op te leggen om de reizigers en goederen, volgens een vast te stellen tarief, van hunne stations naar die van aansluitende spoorwegen te vervoeren; en zulks opdat aan ieder station plaatsbriefjes kunnen afgegeven en goederen verzonden worden naar al de stations van andere spoorwegen, waar hetzelfde wederkeerig plaats vindt.

Art. 38. De Gouverneur-Generaal is bevoegd het gebruik van één of meer gedeelten van den spoorweg voor het transito-vervoer van andere spoorwegen gemeenschappelijk te verklaren.

De concessionnarissen worden voor het gemeenschappelijk gebruik schadeloos gesteld hetzij by" minnelijke schikking, hetzij bij schatting door drie scheidsmannen, te benoemen zooals in artikel 20 is vermeld.

Het gemeenschappelijk gebruik heeft plaats volgens een door den Gouverneur-Generaal, zooveel doenlijk in overleg met de concessionarissen, vastgesteld reglement,

Sluiten