Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het vast te stellen reglement zal het verband van wederkeerige verpligting bij die andere spoorwegen voor de concessionarissen worden bedongen.

Art. 3!9. De hoofdingenieur, en de persoon met het onmiddellijk beheer over de exploitatie belast, worden door de concessionarissen, onder goedkeuring van den Minister van Koloniën, benoemd.

De keuze en de benoeming van de beambten voor het toezigt over de werken van aanleg en onderhoud, voor de exploitatie en de ontvangst der'gelden, behooren aan de concessionarissen.

De Gouverneur-Generaal wijst de beambten en bedienden der concessionarissen aan, die moeten beëedigd worden om bevoegd te zijn tot het opsporen van misdrijven op het stuk der spoorwegen.

De beambten van den spoorweg, die met het publiek in aanraking komen, moeten in uniform gekleed zijn wanneer zij in de uitoefening hunner functie zn'n.

Art. 40. Ten einde de concessionarissen schadeloos te stellen voor de werken en de uitgaven, waartoe zij zich bn' het aanvaarden der concessie verbinden, zullen zij, gedurende het tijdvak voor de concessie toegestaan, te hunnen bate mogen doen innen alle regten en gelden uit de exploitatie van den spoorweg voorvloei!ende, en waarvan net bedrag zal worden bepaald door tarieven, die aan de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal zijn onderworpen.

Verlaging der tarieven voor het vervoer der koopmansgoederen kan door den Gouverneur-Generaal worden bevolen wanneer het dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd meer dan tien ten honderd bedraagt, zonder dat dit dividend evenwel aanmerkelijk kan worden teruggebragt. De tarieven voor de koopmansgoederen zullen nimmer hoqger gesteld kunnen wor den dan 16 cents per ton en per kilometer.

Aan reizigers wordt het kosteloos vervoer van 25 kilogram bagage toegestaan.

Art. 46. Vervoer, in het belang van 's Rijks dienst, van krijgsvolk, zeelieden, in &enst zijnde en van eene reisorder voorziene beambten der justitie en politie, gevangenen en oorlogstuig, heeft tegen twee derden van den vrachtprijs plaats. Geschiedt het vervoer van krijgsvolk en zeelieden bij detachementen van niet minder dan dertig manschappen, dan wordt slechts de helft van den vrachtprijs betaald.,

Alleen reizende officieren betalen de volle vracht.

Bn' vervoer van magazijn tot magazijn wordt onder oorlogstuig alleen verstaan wat in meer beperkten zin tot oorlogvoeren benoodigd is, namelijk kanonnen, geweren en andere wapenen met toebehooren en ammunitie. Bij vervoer van oorlogstuig voor troepen op marsch, wordt daaronder alles verstaan wat voor die troepen wordt medegenomen.

Sluiten