Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 49. De concessionarissen zyn verpligt, op verlangen van den Gouverneur-Generaal, in eiken personen- of gemengden trein, op vaste en vooraf aangekondigde tijdstippen vertrekkende, en in elke rigting over de geheele uitgestrektheid van den spoorweg, eene voldoende en afgesloten ruimte in eenig rijtuig kosteloos ter beschikking te stellen voor de post-administratie. De inrigting daarvan tot vervoerbaar postkantoor geschiedt voor rekening van den Staat.

De concessionarissen zijn mede verpligt met eiken personen- of gemengden trein, op vaste en vooraf aangekondigde tijdstippen vertrekkende, en in elke rigting over de geheele uitgestrektheid van den spoorweg, kosteloos over te voeren de gesloten brievenmalen, welke door de postadministratie op de stations worden bezorgd.

De concessionarissen zullen die malen tot aan de aflevering onder hunne bewaring nemen.

Art. 50. De concessionarissen zijn gehouden op elk punt van den weg, waar de Gouverneur-Generaal zulks noodig oordeelt, een behoorlijk locaal voor den dienst der posterijen te leveren.

Daarvoor is geen huur of schadeloosstelling verschuldigd, doch de post-administratie levert en onderhoudt het meubilair.

Art. 51. De Gouverneur-Generaal is bevoegd, op gouvernementskosten en zonder schadeloosstelling, te doen zetten de palen en toestellen benoodigd om de uitwisseling der brievenzakken zonder stilstand der treinen te doen plaats hebben, onder voorwaarde nogtans, dat de toestellen zoodanig worden ingerigt en gezet, dat zij geen hinder toebrengen aan den dienst van den weg of stations. Deze bepalingen zyn mede van toepassing op het plaatsen van gesloten brievenbussen op de stations en langs de spoorwegen.

Art. 52. De Regeringsambtenaren, speciaal belast met het toezigt op de spoorwegen, reizen kosteloos in de rijtuigen der klasse door den Gouverneur-Generaal te bepalen.

Art. 65, al. 5 en volgende. De vennootschap wordt, onder toezigt van commissarissen, beheerd op zoodanige wijs, als, onder goedkeuring van den Minister van Koloniën, by hare statuten wordt bepaald.

Haar bestuurder of bestuurders en de commissarissen worden in-de algemeene vergadering door stemgeregtigde aandeelhouders gekozen en benoemd.

De bestuurder, of, indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, de meerderheid zijner leden, en minstens twee derden der commissarissen moeten Nederlanders zyn en hunne woonplaats in Nederland of in Nederlandsch-Indië hebben,

Sluiten