Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een tweede spoor zal daar worden gemaakt en in exploitatie gebragt waar de Gouverneur-Generaal het in het belang van den handel en van een druk verkeer noodzakelijk oordeelt. Bevel hiertoe zal evenwel niet worden gegeven vóórdat de bruto opbrengst van dat gedeelte van den weg, waar het dubbel spoor gelegd moet worden, meer-bedraagt dan ƒ 20.000 per jaar en per kilometer.

Art. 3.

De minste breedte van de aardebaan wordt bepaald voor enkel spoor op 3,50 meter, voor dubbel spoor op 6,60 meter, gemeten over den onderkant der spoorstaven.

Art. 4.

De spoorwijdte bedraagt 1,067 meter, gemeten tusschen de koppen der spoorstaven, het gewigt der vignola-spoorstaven niet minder dan 25 kilogrammen per strekkenden meter.

Het profiel en de verbinding der spoorstaven worden onderworpen aan de goedkeuring van den Minister van Koloniën.

Art. 5.

De Gouverneur-Generaal wijst, de Maatschappij gehoord, de punten aan waar de stations, halten en wegwachtershuisjes moeten gemaakt

Hij wijst de plaatsen aan die van hekken, seinen of andere inngtingen moeten voorzien worden, om de openbare veiligheid genoegzaam

Hij bepaalt alle werken voor den vrijen afloop van het water en het vrije verkeer op de binnen- of groote wegen benoodigd.

Hü bepaalt, de Maatschappij gehoord, de plaatsen waar en de wnze waarop de spoorwegen zullen worden afgesloten.

Het aanleggen der toegangswegen tot de spoorwegen blijft aan de zorg der Regering overgelaten.

Art. 6. •

Binnen twee jaren na de afkondiging in Indië der wet waarbij deze concessie voor zooveel noodig wordt bekrachtigd, biedt de Maatschappy S ereenvolgens aan den Gouverneur-Generaal ter goedkeuring aan de a gemeene kaarten, in triplo, der verschillende deelen van de m deze concS beLlde spoorwegen, op de schaal van 1 op 25.000, aangevende de te volgen rigtingen.

Sluiten