Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle voorwerpen voor de spoorwegen zeiven benoodigd en alle materialen voor kunstwerken, gebouwen en verdere inrigtingen, moeten ieder in hunne soort van goede hoedanigheid zyn en vrij van alle gebreken, die de hechtheid of den duur van de wegen of van de werken kunnen in de waagschaal stellen.

By geschil over de hoedanigheid van de materialen, wordt de beslissing ingeroepen van deskundigen, te benoemen op de wijze in art. 19 bepaald.

Art. 13.

Aan de Maatschappij wordt vrijdom van inkomende regten in de havens van Samarang, Soerabaija en Tjilatjap toegestaan voor de materialen, werktuigen, grondstoffen enz., die voor den aanleg en de exploitatie der spoorwegen noodig zijn, voor zooverre zij niet reeds zijn vrijgesteld door de wet van 17 November 1872 (Nederlandsen Staatsblad no. 130).

Art. 14.

Wapneer de Maatschappij voor den arbeid aan de spoorwegen vrije werklieden van elders aanvoert, kan de Gouverneur-Generaal bevelen dat deze, na voltooying der spoorwegen, op kosten der Maatschappij weder worden verwijderd.

De Gouverneur-Generaal bepaalt de voorzorgen, welke noodig zyn voor de gezondheid van die en andere werklieden, en ter verzekering dat de openbare rust en veiligheid door hen niet worden gestoord.

Art. 15.

De Maatschappij is gehouden op hare kosten den vrijen afloop van het water en het vrye verkeer op de bestaande middelen van gemeenschap, die door de werken worden gestoord, te herstellen en te verzekeren.

Geen waterleiding zal mogen worden verlegd zonder dat een daartoe strekkend ontwerp vooraf door den Gouverneur-Generaal is goedgekeurd.

Voor het verleggen, verhoogen of verlagen van wegen geldt dezelfde bepaling.

Art. 16.

Bij de herstelling of vernieuwing der kunstwerken mag, zonder voorafgaande toestemming van den Gouverneur-Generaal, van de vastgestelde en goedgekeurde plannen niet worden afgeweken.

Indien de Maatschappij wijzigingen in die werken wenscht te brengen, worden door haar nieuwe ontwerpen aan de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal onderworpen.

Sluiten