Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 22.

De spoorwegen van Djokjokarta naar Magelang en Tjilatjap moeten binnen acht jaren, en de spoorweg van Soerakarta naar Madioen binnen vier jaren na goedkeuring van de bij artikel 9 bedoelde stukken geheel voltooid en in exploitatie gebragt zijn.

Nogtans zullen, wanneer bij het vaststellen der algemeene rigting van laatstgenoemden spoorweg, door den Gouverneur-Generaal, in overeenstemming met alinea 2 van art. 1, bepaald is dat de rivier bn de hoofdplaats Madioen moet overschreden worden, de brug over- en het eindstation aan de oostzijde van die rivier en verdere daarmede m verband staande werken niet behoeven te worden gemaakt alvorens speciale last daartoe door den Gouverneur-Generaal zal zijn gegeven, m welk geval deze werken door de Maatschappij moeten voltooid en in exploitatie gebragt zijn binnen twee jaren nadat die last is verstrekt.

Art. 23.

Ieder gedeelte van de spoorwegen, dat ter exploitatie gereed is zal op verzoek van de Maatschappij van wege den Gouverneur-Generaal wor-

den opgenomen. , ...

Bij goedbevinding zal de Gouverneur-Generaal de magtiging verleenen tot het in exploitatie brengen van deze gedeelten van de wegem

De spoorwegen worden voor het publiek niet geopend, dan nadat daartoe door den Gouverneur-Generaal zoodanige magtiging is verleend

Na het voltooijen Van eiken spoorweg in zijn geheel, zal er van wege den Gouverneur-Generaal eene algemeene en laatste opneming van dien weg en zijne aanhoorigheden plaats hebben. Naar aanleiding daarvan kan de Gouverneur-Generaal, de Maatschappij gehoord, gelasten dat in de werken de veranderingen worden gebragt, welke door hem noodig worden geoordeeld voor de veiligheid of tot opheffing van belemmeringen, welke de werken mogten hebben doen ontstaan.

Wanneer de Maatschappij in gebreke mogt blijven binnen den door den Gouverneur-Generaal bepaalden tijd de bevolen veranderingen aan te brengen, zullen die van Staatswege op hare kosten worden uitgevoerd.

AFDEELING II. Van het toezigt op de werken en op de exploitatie.

Art. 24.

Van Regeringswege wordt toezigt gehouden over de uitvoering van alle werken, zoowel van eersten aanleg als van onderhoud vernieuwing of verandering, over de instandhouding van het materieel van vervoer en over de exploitatie.

Sluiten