Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien zij in gebreke blijft te voldoen aan de bevelen, haar deswege door den Gouverneur-Generaal gegeven, kan er door den # GouverneurGeneraal, op hare kosten, in voorzien worden.

De Maatschappij is verpligt de gebouwen tegen brandschade te verzekeren.

Art. 31.

Het aantal der dageln'ksche treinen, bestemd om reizigers en koopmansgoederen te vervoeren, moet te allen tijde voldoende zijn voor de behoeften van het verkeer en den handel.

De Gouverneur-Generaal bepaalt, in overleg met de Maatschappij, de uren van vertrek en van aankomst en het kleinst getal der dageln'ksche treinen die in de diensttabellen worden opgenomen.

Art. 32.

Indien de Gouverneur-Generaal, na de Maatschappij te hebben gehoord, oordeelt dat het materieel van locomotieven, rijtuigen en vrachtwagens onvoldoende is om in de behoeften van het verkeer en van den handel te voorzien, is de Maatschappij gehouden dit materieel op zijnen last binnen twee jaren te vermeerderen.

Wanneer de Maatschappij in gebreke bluft aan dien last te voldoen, kan de Gouverneur-Generaal op hare kosten het vereischte materieel doen aanschaffen.

Art. 33.

De Maatschappij is gehouden te allen tijde op de lijnen een voldoend aantal wachters te houden, om het goede onderhoud van de wegen en de veiligheid der treinen te verzekeren, en voor het behoorlijk sluiten der hekken bij de overgangen te zorgen.

Zoo de Maatschappij niet, na schriftelijke aanmaning van den Regeringsbeambte met het toezigt op de spoorwegen belast, binnen den daarbij te stellen tijd tot de aanvulling van het noodig geacht getal wachters overgaat, kan de Gouverneur-Generaal die, op hare kosten, aanstellen.

Art. 34.

De Maatschappij is gehouden reglementen voor den spoorwegdienst vast te stellen en aan de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal te onderwerpen.

De diensten worden niet geopend alvorens deze reglementen znn goedgekeurd. '

Sluiten