Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze reglementen zijn verbindend, niet. alleen voor de Maatschappij, maar ook voor al diegenen, welke later autorisatie bekomen voor den aanleg van zijtakken, bedoeld in art. 19, en in het algemeen voor allen die te hunnen behoeve van de spoorwegen gebruik maken.

Art. 35.

De Gouverneur-Generaal is bevoegd aan de Maatschappij de verpligting op te leggen om de reizigers en de goederen, volgens een vast te stellen tarief, van hare stations naar die van aansluitende spoorwegen te vervoeren; en zulks opdat aan ieder station plaatsbriefjes kunnen afgegeven en goederen verzonden worden naar al de stations van andere spoorwegen, waar hetzelfde wederkeerig plaats vindt.

Art. 36.

De Gouverneur-Generaal is bevoegd het gebruik van één of meer gedeelten van de spoorwegen voor het transito-vervoer van andere spoorwegen gemeenschappelijk te verklaren.

De Maatschappij wordt voor het gemeenschappelijk gebruik schadeloos gesteld, hetzij bij minnelijke schikking, hetzij bij schatting door drie scheidsmannen, te benoemen zoo als in art. 19 is vermeld.

Het gemeenschappelijk gebruik heeft plaats volgens een door den Gouverneur-Generaal, zooveel doenlijk in overleg met de Maatschappij, vastgesteld reglement.

In het vast te stellen reglement zal het verband van wederkeerige verpligting bn' die andere spoorwegen voor de Maatschappij worden bedongen.

Art. 37.

De hoofdingenieur, en de persoon met het onmiddellijk beheer over de exploitatie belast, worden door de Maatschappij, onder goedkeuring van den Minister van Koloniën, benoemd.

De keuze en de benoeming van de beambten voor het toezigt over de werken van aanleg en onderhoud, voor de exploitatie en de ontvangst der gelden, behooren aan de Maatschappij.

De Gouverneur-Generaal wijst de beambten en bedienden der Maatschappij aan, die moeten beëedigd worden om bevoegd te zijn tot het opsporen van misdrijven op het stuk der spoorwegen.

De beambten van de spoorwegen, die met het publiek in aanraking komen, moeten in uniform gekleed zijn wanneer zij in de uitoefening hunner functie zn'n.

Sluiten