Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING IV.

Van de tarieven en het vervoer. Art. 38.

Ten einde de Maatschappij schadeloos te stellen voor de werken en de uitgaven, waartoe zy zich bij het aanvaarden der concessie verbindt, zal zy, gedurende het tijdvak voor de concessie toegestaan, te haren bate mogen doen innen alle regten en gelden uit de exploitatie van de spoorwegen voortvloeijende, en waarvan het bedrag zal worden bepaald door tarieven, die aan de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal zijn onderworpen.

Verlaging der tarieven voor het vervoer der koopmansgoederen kan door den Gouverneur-Generaal worden bevolen wanneer het dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd meer dan tien ten honderd bedraagt, zonder dat dit dividend evenwel aanmerkelijk kan worden teruggebragt.

De tarieven voor de koopmansgoederen zullen nimmer hooger gesteld kunnen worden dan 16 cent per ton en per kilometer.

Aan reizigers wordt het kosteloos vervoer van 25 kilogram bagage toegestaan.

Art. 39.

Welke ook de afgelegde afstand zij, zal evenwel de prijs van eenig vervoer nimmer minder dan 50 cent per 100 kilogram bedragen.

Het lossen en laden van goederen geschiedt door de Maatschappij ten koste van den verzender.

De kosten van laden en lossen, van inschrijving, van opslaan en van bestellen, worden vastgesteld by tarieven, die op afwisselende tijdstippen, doch minstens alle vijf jaren, aan de goedkeuring van den GouverneurGeneraal worden onderworpen.

Bagage van reizigèrs wordt op de stations en halten kosteloos door de Maatschappij gebragt aan de rijtuigen of gehaald van de rijtuigen, waarmede de reizigers van het station of de halten van de spoorwegen vertrekken of aldaar aankomen.

Het vervoer van gevaarlijke goederen en van ondeelbare voorwerpen van zeer groote afmetingen kan geweigerd worden.

Wanneer meer dan één wagen voor het vervoer van eenig voorwerp vereischt wordt, betaalt de verzender de volle vracht van de gebruikte wagens.

Art. 40.

Tegen de prijzen der alzoo vastgestelde tarieven, en behoudens de in deze concessie bepaalde uitzonderingen, verbindt zich de Maatschappij voortdurend met zorg, naauwgezetheid en zonder uitzonderingen bij gunst

Sluiten