Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op hare kosten te vervoeren de reizigers met hunne bagage, de goederen, de rijtuigen, paarden, vee en geld of geldswaarden, die haar zullen worden toevertrouwd.

Art. 41.

Bijaldien de Maatschappij het nuttig en raadzaam oordeelt sommige voorwerpen te vervoeren tegen lagere prijzen dan bij de tarieven zijn vastgesteld, mogen de alzoo verlaagde prijzen niet weer verhoogd worden dan na een tijdsverloop van drie maanden.

Art. 42.

Alle veranderingen van de vastgestelde tarieven moeten door den Gouverneur-Generaal worden goedgekeurd. Zij worden ten minste eene maand vóór hare invoering bekend gemaakt door middel van aanplakbiljetten, en van aankondigingen in de voornaamste dagbladen, ter bepaling van den Gouverneur-Generaal.

Art. 43.

De vrachtprijzen worden door de Maatschappij, zonder onderscheid van personen en zonder het toestaan van gunsten geind.

Ingeval lagere vrachten worden ontvangen dan bij de tarieven zijn vastgesteld, zal de Gouverneur-Generaal de aldus toegestane vermindering toepasselijk kunnen verklaren op alle andere voorwerpen van gelijken aard en onder dergelijke omstandigheden verkeerende, zoo met betrekking tot het vervoer als anderszins.

Ook deze prijzen kunnen, evenals voor de andere verminderingen is bepaald, eerst na een verloop van drie maanden wederom verhoogd worden.

Verminderingen aan minvermogenden of voor bijzondere treinen toegestaan, geven in geen geval aanleiding tot de toepassing van deze bepaling.

Art. 44.

Vervoer, in het belang van 's Rijks dienst, van krijgsvolk, zeelieden, in dienst zijnde en van eene reisorder voorziene beambten der justitie en politie, gevangenen en oorlogstuig, heeft tegen twee derden van den vrachtprijs plaats.

Geschiedt het vervoer van krijgsvolk en zeelieden bjj detachementen van niet minder dan dertig manschappen, dan wordt slechts de helft van den vrachtprijs betaald.

Sluiten