Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 48.

De Maatschappij is gehouden, op elk punt van de wegen waar de Gouverneur-Generaal zulks noodig oordeelt, een behoorlijk locaal voor den dienst der posterijen te leveren.

Daarvoor is geen huur of schadeloosstelling verschuldigd, doch de postadministratie levert en onderhoudt het meubilair.

Art. 49.

De Gouverneur-Generaal is bevoegd, op gouvernementskosten en zonder schadeloosstelling, te doen zetten de palen en toestellen benoodigd om de uitwisseling der brievenzakken zonder stilstand der treinen te doen plaats hebben, onder voorwaarde nogtans dat de toestellen zoodanig woroen ingerigt en gezet, dat zij geert hinder toebrengen aan den dienst van de wegen of de stations. Deze bepalingen zijn mede van toepassing op het plaatsen van gesloten brievenbussen op de stations en langs de spoorwegen.

Art. 50.

De regeringsambtenaren, speciaal belast met het toezigt op de spoorwegen, reizen kosteloos in de rijtuigen der klasse door den GouverneurGeneraal te bepalen.

Art. 51.

De Gouverneur-Generaal is bevoegd langs de spoorwegen een gouvernementstelegraaf met wat daartoe behoort te doen maken.

De gronden van de Maatschappij, die daarvoor noodig zijn, worden door haar kosteloos verstrekt. De draden kunnen bevestigd worden aan de palen van den telegraaf der Maatschappij.

Deze is verpligt de draden en toestellen van den gouvernementstelegraaf kosteloos door hare onderhoorigen te doen bewaken.

Zn' doet aan de ambtenaren van dien telegraaf kennis geven van al de gebeurde ongevallen en, zoo mogelijk, van hunne oorzaken.

Bij het breken van een telegraafdraad moeten de onderhoorigen van de Maatschappij de gebroken einden voorloopig aan elkander hechten, volgens de instructien hun te dien einde door het Gouvernement te geven.

De ambtenaren van den Gouvernementstelegraaf, voor den dienst van dien telegraaf reizende, worden kosteloos vervoerd.

Bij het breken van een telegraafdraad of bij groote ongevallen wordt onmiddellijk een locomotief met het noodige voertuig ter beschikking van de beambten van den Gouvernementstelegraaf gesteld, ten einde de noo-

Sluiten