Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dige werklieden en materialen voor de herstelling ter plaatse aan te voeren. Dit vervoer geschiedt kosteloos. De gewone dienst op de spoorwegen mag daardoor echter niet worden belemmerd.

Bij ¬ęstoornis in de werking van den gouvernementstelegraaf hebben de ambtenaren van het gouvernementskantoor bevoegdheid om gebruik te maken van den telegraaf der Maatschappij, voor zoover dit geen hinder aan den dienst der spoorwegen veroorzaakt.

Art. 52. .

De Maatschappij is verpligt te allen tijde vrijen toegang in de stations, en zoo noodig op de spoorwegen, te verleenen aan de ambtenaren van de posterijen, van den gouvernementstelegraaf, en van de in- en uitgaande regten, die in de uitoefening hunner bediening zijn.

Aan alle ambtenaren van justitie en politie wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot de spoorwegen en de tot den spoorwegdienst behoorende gebouwen en werken.

Gelijke toegang wordt mede te allen tijde verleend aan de ambtenaren met het toezigt op de spoorwegen belast, aan welke op hun verlangen steeds de noodige inlichtingen en ophelderingen moeten gegeven worden door den hoogstaanwezenden beambte.

Art. 53.

De Maatschappij'is verpligt de wagens, bestemd voor den dienst der aanlegplaatsen, bedoeld in art. 18, en aldaar staande, met de voorbijgaande goederentreinen mede te nemen, en insgelijks de voor die plaatsen bestemde wagens aldaar van de voorbijgaande treinen af te spannen.

Door de belanghebbenden zal daarvoor volgens het gewone tarief worden betaald, in evenredigheid der geheele lengte van het deel van den spoorweg, dat de twee stations of halten verbindt tusschen welke de aanlegplaats is gelegen.

Art. 54.

De Maatschappij zal gehouden zijn hare wagens te zenden op de zijtakken, bedoeld in art. 19 en opgerigt met autorisatie van den Gouverneur-Generaal. ,

De Maatschappij zal hare wagens tot aan het aansluitingspunt met de zijtakken brengen en van daar weder terughalen.

Het vervoer op de zijtakken en het laden en lossen der wagens zullen geheel en al geschieden op kosten en door de zorgen der eigenaren van deze zijtakken, en wel tot aarf het punt van aansluiting aan de hoofdlijn.

Sluiten