Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wagens zullen op deze zijtakken niet gebruikt kunnen worden dan voor het vervoer van voorwerpen, die voor de hoofdlijn bestemd zn'n, tenzij op uitdrukkelijke autorisatie van de Maatschappij.

De wagens zullen niet langer op de zijtakken mogen verblijven dan gedurende 9 uren, als de lengte van den zijtak niet meer dan één kilometer bedraagt.

Deze tijd zal met anderhalf uur per kilometer verhoogd worden voor eiken zijtak, die langer is dan één kilometer.

De uren van den ondergang tot aan de opkomst der zon zullen niet medegerekend worden.

In het geval dat deze tijd overschreden wordt, zal de Maatschappij regt hebben op eene schadevergoeding, die gelijk staat met de waarde van het regt van huur der wagens voor elke tijdsruimte van oponthoud.

De eigenaren der zijtakken, zijn verantwoordelijk voor de schaden, die aan de wagens worden toegebragt gedurende den tijd dat deze op de zijtakken loopen of daarop verblijven.

De schadeloosstelling,' die aan de Maatschappij door de eigenaren der evengenoemde zijtakken zal betaald worden voor het zenden en het gebruik der wagens op de zijtakken, zal geregeld worden met onderling goedvinden van partijen, met inachtneming der boven voorgeschreven bepalingen.

Bn' gebreke van zoodanige onderlinge regeling zal de schadeloosstelling worden vastgesteld door drie scheidsmannen, te benoemen als in art. 19 is aangewezen, met inachtneming der volgende voorwaarden: dat voor eiken ingeganen kilometer als voor een vollen kilometer zal worden betaald, en dat voor eiken door de Maatschappij op een zijtak gezonden wagen zal worden betaald als geheel geladen tot het ladingsvermogen van den wagen, al is die niet volgeladen.

Het ladingsvermogen zal op eiken wagen geschreven of op eene andere wijze uitgedrukt staan.

Het vervoer van wagens, boven het ladingsvermogen beladen, mag in geen geval plaats hebben.

Het gewigt der lading wordt geverifieerd aan het station van bestemming door de zorgen en ten laste van de Maatschappij.

AFDEELING V.

Van het vervallen der concessie. Art. 55.

De Maatschappij zal van alle regten, door deze concessie verkregen, zyn vervallen in elk der hierna vermelde gevallen: lo. indien zij de plannen, profielen en grondkaarten niet binnen de bij

artt. 6 en 9 voorgeschreven termijnen aan de goedkeuring van den

Gouverneur-Generaal heeft onderworpen;

Sluiten