Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met wat voor inkoop en aflossing van voor deze onderneming uitgegeven aandeelen en obligatiƫn is besteed.

Art. 57.

De bepalingen der artikelen 55 en 56 zijn niet toepasselijk, indien de Maatschappij aantoont dat de vertraging of staking der werken het gevolg is van een behoorlijk bewezen geval van overmagt.

De Gouverneur-Generaal is bovendien bevoegd de termijnen, in art. 55 bedoeld, op aavrage der Maatschappij te verlengen.

De vervallenverklaring heeft dan plaats bij het einde van de alzoo verlengde termijnen.

Art. 58.

De Maatschappij is niet ontvankelijk, om welke reden ook, de overmagt in te roepen, tenzij zij binnen de dertig dagen na de gebeurtenissen of omstandigheden, waaruit de overmagt ontstaat, aan den GouverneurGeneraal heeft doen blijken dat die gebeurtenissen of omstandigheden werkelijk hebben bestaan en haren invloed hebben doen kennen.

Evenzoo zal het gesteld zn'n met daden, die de Maatschappij aan gouvernementsbeambten vermeent te kunnen wijten.

Zij zal er geen beklag op mogen gronden, tenzij zn' het bestaan en den invloed der daden heeft doen kennen uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij bedreven zn'n.

In geen geval zal zij eenige vordering op mondelinge lastgeving mogen gronden.

Art. 59.

De Maatschappij wordt beschouwd in gebreke te zn'n gebleven de op haar rustende verpligtingen te hebben volbragt, door het eenvoudig verstrijken der verschillende daartoe gestelde termijnen, en zonder dat het noodig zij daarvan door eenige acte te doen blijken, mits de vertraging niet aan daden van gouvernementsbeambten is toe te schrijven.

AFDEELING VI.

Algemeene bepalingen omtrent de gevolgen der concessie.

Art. 60.

Alle schadevergoedingen en alle kosten ten behoeve van wien het ook zij, waartoe de aanleg, de exploitatie, het onderhoud en de herstelling

Sluiten