Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 64.

Door den Koning worden commissarissen benoemd, één bn' de Maatschappij in Nederland en een ander bij het plaatselijk comité in Indië.

By de benoeming van den laatste wordt tevens een plaatsvervanger aangewezen, om hem bij verhindering of ontstentenis te vervangen.

De commissarissen hebben het regt, de eerste bij de Maatschappij in Nederland, om alle vergaderingen der aandeelhouders bn' te wonen, en de laatste bij het plaatselijk comité van bestuur in Indië, om bij alle vergaderingen van dit comité tegenwoordig te zjjn. Zn' zullen bij alle beraadslagingen eene raadgevende stem hebben.

Daartoe wordt hun van alle vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, vooraf kennis gegeven.

De commissarissen van het Gouvernement oefenen eene onbeperkte controle en toezigt uit op alle zaken en handelingen van de Maatschappij.

Zn' hebben toegang tot de bureaux, inzage der boeken en kunnen de kas verifieeren.

Een geschil, dat tusschen den commissaris van het Gouvernement en het bestuur van de Maatschappij in Nederland mogt ontstaan, wordt onmiddellijk ter kennis van den Minister van Koloniën gebragt. Ontstaat het geschil tusschen den commissaris van het Gouvernement in Nederlandsch-Indië en het plaatselijk comité aldaar, dan wordt daarvan onmiddellijk kennis gegeven aan den Gouverneur-Generaal.

Kan de Minister of de Gouverneur-Generaal het geschil niet in der minne schikken, dan wordt het onderworpen aan de beslissing van drie scheidsmannen, waarvan één benoemd wordt door den Minister van Koloniën of in Indië door den Gouverneur-Generaal, één door den raad van beheer of door het plaatselijk comité, en de derde door den Hoogen Raad der Nederlanden of door het Hooggeregtshof van Nederlandsch-Indië.

Art. 65.

De maandstaten der exploitatie en de jaarlijksche balansen en verslagen worden bekend gemaakt door middel van de Staatscourant en de Javasche Courant.

AFDEELING VIII.

Tijd van duur der concessie en regt van naasting.

Art. 66.

De concessie voor de hierbedoelde spoorwegen gaat in met den lsten Januarn' na de afkondiging in Indië der wet, welke de artikelen, die zulks behoeven, bekrachtigt, en eindigt op den 31 sten December 1971.

Sluiten