Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier stortingen, of van den dag waarop de bedoelde stukken worden te gelde gemaakt.

De waarborg eindigt veertig jaren na den aanvang van deze concessie.

Onverminderd hetgeen by art. 74. ten aanzien der aldaar bedoelde obligatiën wordt bepaald, houdt de bij het eerste lid van dit artikel vermelde waarborg op, wanneer deze concessie wordt ingetrokken of wanneer de Staat de spoorwegen mogt naasten.

Art. 72.

De gewaarborgde renten worden door den Staat halfjaarlijks vóór of op 1 Januarij en 1 Julij, bij wijze van voorschot en dus onafhankelijk van de vaststelling der jaarlijksche rekening van winst en verlies der in deze concessie bedoelde spoorwegen, aan de Maatschappij in Nederland uitbetaald.

Die betalingen vormen eene rentelooze schuld ten laste van de Maatschappij en ten behoeve van den Staat, waarvan de terugbetaling geschiedt op de wijze bij art. 83 vermeld.

Art. 73.

De Maatschappij is gehouden alle gelden uit de plaatsing der voor deze onderneming uit te geven aandeelen en obligatiën verkregen, voor zooverre die niet onmiddellijk benoodigd zijn, onder goedkeuring van een door de Ministers van Koloniën en van Financiën aangewezen ambtenaar, tijdelijk op renten uit te zetten.

Die renten worden halfjaarlijks aan den Staat verantwoord en komen in mindering van de bij art. 72. bedoelde voorschotten.

Art. 74.

Door den Staat wordt volledig gewaarborgd de rentebetaling en aflossing van obligatiën, door de Maatschappij voor deze onderneming uit te geven, tegen eene rente van hoogstens vier en een half ten honderd en tot zoodanig bedrag, dat de opbrengst daarvan haar eene som van twee en twintig millioen .vn'f honderd duizend gulden (f 22 500 000) doe verkrijgen.

Deze obligatiën moeten op den voet eener delging bn' wijze van annuiteit, beginnende uiterlijk binnen vijf jaren en eindigende uiterlijk veertig jaren na den aanvang dezer concessie, bij jaarlijksche uitloting a pari aflosbaar zijn. De verdere voorwaarden, waarop zij worden te gelde gemaakt, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Ministers van Koloniën en van Financiën.

Sluiten