Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De sommen, welke de Staat ingevolge den voormelden waarborg kan hebben te betalen, komen in mindering van hetgeen hjj volgens art. 71 heeft voor te schieten.

Voor die sommen geldt het bepaalde bh' het tweede lid van art. 72.

Ingeval 'de Maatschappij van hare regten vervallen verklaard en deze concessie ingetrokken wordt, of wel ingeval de spoorwegen, ingevolge art. 68, worden genaast, wordt het dan nog niet afgelost bedrag der bij dit artikel bedoelde obligatiën afgetrokken van hetgeen de Staat voor toeëigening of naasting kan hebben te betalen.

. Op de obligatiën wordt daarenboven, op kosten der Maatschappij, van Staatswege melding gemaakt van den daaraan ingevolge dit artikel toegekenden waarborg.

De afgeloste obligatiën worden ter vernietiging aan den Staat overgegeven, ook wanneer de Maatschappij die ten gevolge van schuldconversie weder in haar bezit mogt bekomen.

Art. 75.

De Staat is bevoegd de bij art. 74 bedoelde obligatiën of wel een gedeelte daarvan van de Maatschappij te koopen, en wel de stukken die vier en een half percent rente dragen tegen pari en die van lager rentebedrag tegen zoodanigen prijs van uitgifte als door de Ministers van Koloniën en van Financiën met de Maatschappij zal worden overeengekomen.

De Staat kan zich daaromtrent tot op het tijdstip van het te gelde maken der obligatiën verklaren.

Van deze bevoegdheid gebruik makende, treedt hu' in alle regten en verpligtingen van gewone obligatiehouders en kan hu' de aldus overgenomen obligatiën te zijnen bate en schade in omloop brengen.

Art. 76.

De voorwaarden, waarop door de Maatschappij aandeelen of eenige andere dan de bn' art. 74 bedoelde obligatiën zullen worden uitgegeven, zijn onderworpen aan de goedkeuring van den Minister van Koloniën.

Art. 77.

Zoodra een gedeelte van de spoorwegen voor het publiek is geopend, wordt eene rekening aangelegd van alle ontvangsten door de exploitatie en van alle uitgaven voor administratie, exploitatie, onderhoud en herstelling van weg, werken en materieel gedaan, met inbegrip van de kosten der verzekering van de gebouwen tegen brandschade,

Sluiten