Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 78.

De explotatie-rekening wordt mede belast met twaalf ten honderd van de bruto-ontvangsten der exploitatie, tot het vormen van een reservefonds voor de bekostiging van herstelling van buitengewone schade aan weg, werken en materieel van vervoer, van vernieuwing zoo van dat materieel als van spoorstaven, wissels, draaischijven en wat tot een en ander behoort.

De waarde van de voorwerpen, die beschikbaar komen ten gevolge van uit dit fonds bekostigde herstellingen of vernieuwingen, komt ten bate van het fonds.

Die waarde wordt geschat, wanneer de voorwerpen niet worden verkocht.

Het bovenbedoelde fonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd. De renten daarvan worden jaarlijks bh' het kapitaal gevoegd.

Het maximum van het fonds wordt bepaald op twee millioen gulden (ƒ 2.000.000).

Het moet steeds zoo spoedig doenlijk, op de hierboven omschreven wijze, tot het genoemd bedrag worden aangevuld.

Art. 79.

De exploitatie-rekening mag niet worden belast met:

a. de kosten van vermeerdering van materieel;

b. uitgaven voor uitbreiding van stations-inrigtingen;

c. eenige kosten, geen betrekking hebbende op de exploitatie van den spoorweg;

d. renten en aflossing van kapitalen, door de Maatschappij geleend boven die, waarvan de renten door den Staat zijn gewaarborgd.

Wanneer echter het kapitaal, benoodigd voor den aanleg en de in alin. 4 van art. 70 bedoelde voltooijing der in deze concessie bedoelde spoorwegen meer bedraagt dan acht en twintig millioen vijf honderd duizend gulden (ƒ 28.500.000,) kunnen, bij uitzondering op het bepaalde sub d van dit artikel, de uitgaven voor renten en aflossing van dat meerdere tot een bedrag van hoogstens drie honderd vijftig duizend gulden (ƒ 350.000) ten laste der exploitatie-rekening gebragt worden, doch alleen voor zooverre noodig is om te voorkomen, dat door die uitgaven de zuivere winst over het niet geamortiseerd bedrag der aandeelen in de Maatschappij dale beneden de vijf percent.

Art. 80.

Tot het bewerkstelligen der amortisatie worden de volgende middelen aangewezen en jaarlijks zoo spoedig mogelijk aangewend:

Sluiten