Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samarang-Vorstenlanden, waardoor de afbetaling van hare schulden aan den Staat beter zal zyn geregeld.

Maar eene compensateie voor hetgeen zn' zich ten aanzien dezer twee punten laat welgevallen, zoekt de Maatschappij in de haar verleende concessie voor nieuwe Innen in Midden-Java en in de medewerking van den Staat tot de versmalling van het spoor op de ln'n Samarang-Vorstenlanden, welke door de Maatschappij verlangd wordt omdat zn' de bedoelde nieuwe lijnen niet anders dan met smal spoor wil aanleggen, terwijl zij natuurlijk weigert tweeërlei spoortype op de door haar te exploiteeren spoorwegen te bezigen.

Voor de Maatschappij hebben dus de overeenkomsten aangaande de overdragt der lijn Batavia-Buitenzorg en de wijziging der concessie Samarang-Vorstenlanden geen reden van bestaan zondere beide andere (in geen geval van elkander af te scheiden) overeenkomsten, aangaande de spoorversmalling en de nieuwe concessie. En omgekeerd zouden, wanneer dé lijn Batavia-Buitenzorg niet werd overgedragen, de overeenkomsten betreffende de andere spoorwegen niet bestaanbaar zijn zoo als zij thans luiden, omdat bij de financieele bepalingen er op gerekend is dat de Maatschappij geen andere ondernemingen zal hebben dan die met staatshulp zijn tot stand gebragt. De overeenkomst betreffende de wijziging der concessie Samarang-Vorstenlanden eindelijk kan in het belang van den Staat niet van de anderen worden afgescheiden.

Het bovenstaande zal steeds in het oog moeten gehouden worden by de beoordeeling der verschillende overeenkomsten, die thans één voor één zullen worden toegelicht.

Overdragt van de lijn Batavia-Buitenzorg aan den Staat.

§ 3. Het belang, dat de Staat heeft by de overneming der ly'n Batavia-Buitenzorg, is in de straks uit het Koloniaal Verslag van 1876 aangehaalde woorden reeds kortely'k aangetoond. De opnemingen voor een spoorweg naar de Preanger-regentschappen, waarvoor het eerst by de meergenoemde wet van 6 April 1875 gelden werden toegestaan, zyn volbragt, en met den aanleg- van zoodanigen spoorweg zal waarschijnlijk spoedig een aanvang kunnen worden gemaakt. Alle materialen, die daarvoor vereischt worden, zullen langs de lyn Batavia-Buitenzorg moeten worden aangevoerd, en wanneer daarvoor de gewone tariefsprijzen moesten betaald worden, zouden de kosten van aanleg van de Preanger berglyn zeer aanzienlijk worden. De Staat behoort dus, ten einde de aanlegkosten van den Preanger spoorweg zooveel mogelijk te beperken, zich thans den eigendom te verzekeren van de ly'n Batavia-Buitenzorg.

Dit komt vooral ook noodig voor met het oog op de latere exploitatie van den aan te leggen spoorweg. En bovendien moet de Staat op het bezit der ly'n Batavia-Buitenzorg prijs stellen met het oog op de uitvoering der

Sluiten