Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ploitatie zullen zyn geweest. Dit is geschied uit ovrweging dat, wanneer tot naasting wordt besloten, die maatregel op alle lijnen van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij in Midden-Java te gelijk zal behooren te worden toegepast (zoo als dan ook aan het slot van dit artikel en van art. 68 der nieuwe concessie uitdrukkelijk bepaald is), terwijl uit den aard der zaak in de nieuwe concessie bezwaarlijk voor den Staat het regt kon bedongen worden om de nieuwe lijnen te naasten voordat zy een bekwamen tjjd in exploitatie waren geweest.

Nog eene andere verandering heeft dit artikel ondergaan in alin. 3. Vroeger was bepaald dat by naasting van den spoorweg niet minder kon betaald worden dan het oorspronkelijk vennootschappelijk kapitaal (ƒ 14 millioen) verminderd met hetgeen voor inkoop en aflossing van aandeelen en obligatiën was besteed. Het is billijker voorgekomen om in stede van „het oorspronkelijk vennootschappelijk kapitaal" te lezen: „het by art. 73 bedoeld kapitaal" dat is het gegarandeerd (aanleg-) kapitaal van 17 millioen. Te eerder is tot deze verandering besloten omdat in de nieuwe concessie geen ander dan het aanlegkapitaal kon genoemd worden als minimum van den prijs by naasting.

In artikel 88 zyn eenige wijzigingen van redactie aangebragt; om het zooveel mogelijk gelijkluidend te doen zyn met artikel 80 der nieuwe •concessie, en is voorts een der middelen, vroeger tot het bewerkstelligen der amortisatie aangewezen, vervallen in verband met de verandering, welke artikel 90 heeft ondergaan, en welke aan het slot van § 4 besproken werd.

,In art. 91 zyn onder de rekeningen der Maatschappij, die de goedkeuring van den Minister van Koloniën behoeven, opgenomen de algemeene balans en de winst- en verlies-rekening der vennootschap. Dit is weder geschied om dezelfde reden, waarom de hooger besproken bepalingen in de laatste twee alinea's van het nieuwe art. 66 zyn in het leven geroepen. De financieele betrekkingen tusschen den Staat en de NederlandschIndische Spoorwegmaatschappij leggen aan het Gouvernement de verpligting op om de handelingen der Maatschappij op financieel gebied volledig te controleeren.

Spoorversmalling.

§ 7. Blijkens de in § 1 uit het Koloniaal Verslag van 1876 aangehaalde woorden, is ten vorige jare van de zijde der Regering de noodzakelijkheid der versmalling van het spoor op de lijn Samarang-Vorstenlanden op den voorgrond gesteld met het oog op de voor de staatsspoorwegen op Java aangenomen spoorwydte.

Over dit punt zou echter, wanneer het op zich zelf stond, verschillend kunnen worden gedacht. Uniformiteit van spoorwydte over geheel Java is ongetwijfeld in het belang van het doorloopend verkeer aan te

Sluiten