Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverneur-Generaal last gegeven wordt, omdat zij den tijd moet hebben om dit materieel uit Europa te laten komen.

In art. 39 is uit de oude concessie niet overgenomen het nuttelooze voorschrift dat „ de inning der bij tarief bepaalde gelden geschiedt naar het aantal afgelegde kilometers, met dien verstande dat voor groote afstanden lagere vrachtprijzen kunnen worden bepaald". Voorts zn'n kilogrammen, in plaats van pikols, als gewigtseenheden genoemd.

In art. 51 is ten overvloede uitdrukkelijk gezegd dat de gewone dienst op de spoorwegen niet te mag belemmerd worden door het vervoer van beambten der telegrafie die reparatien moeten' bewerkstelligen.

In de artikelen der Vde afdeeling zijn natuurlijk niet overgenomen de bepalingen der oude concessie die op de vorming eener vennootschap of op een te storten waarborgkapitaal betrekking hadden.

Ook bh' de redactie der titels van de afdeelingen VI en VII is er op gelet moeten worden dat men thans niet (als bij de oude concessie het geval was) te doen heeft met concessionarissen die nog eene vennootschap moeten vormen, maar met eene gevestigde maatschappij. Om dezelfde reden is in de geheele concessie niet meer van concessionarissen, maar van de Maatschappij gesproken. Evenwel zijn eenige bepalingen omtrent het beheer en den werkkring der Maatschappij in de nieuwe concessie (afdeeling VII) behouden, omdat deze op zich zelf een volledig geheel behoort te vormen. De slotbepalingen der oude concessie, betreffende de bekrachtiging van sommige artikelen door de wet, de registratie der overeenkomst, en de eventuële wijziging der voorwaarden, zijn geheel ter zijde gesteld, daar de eerste twee punten bn' het wetsontwerp geregeld zijn, terwijl van zelf spreekt dat de artikelen der concessie op geen andere wijze kunnen veranderd worden dan waarop zij zijn tot stand gekomen.

Daarentegen is eene nieuwe slotbepaling — art. 86 — opgenomen, ten doel hebbende om eene spoedige en minnelijke oplossing te verzekeren aan geschillen, waartoe de uitvoering der nieuwe concessie aanleiding mogt geven. Reeds meermalen zijn op de in dit artikel aangeduide wijze • geschillen beëindigd, die in Indië waren ontstaan bij de uitvoering der oude concessie.

§ 12. In de voorafgegane toelichting van de vier overeenkomsten, welke met de Nederlandsch-Indische spoorwegmaatschappij gesloten zijn, is buiten sprake gebleven de vraag: hoe voldaan moet worden aan de financieele verpligtingen, welke door die overeenkomsten pp den Staat worden gelegd.

Daaromtrent is het navolgende op te merken:

De Staat zal hebben te betalen:

1q. in eens, of in termijnen binnen een tijdsverloop van één jaar, 5 millioen gulden voor aankoop van de lijn Batavia-Buitenzorg. Deze som zal — wanneer het hierbij gaande wetsontwerp in den loop van 1877

Sluiten