Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarden der constructie (onder anderen: zwaarte der spoorstaven) zyif geheel dezelfde als die voor de nieuwe en ook voor de gouvernementslynen. Voor het overige achtte men de vrees, dat de lh'n zou blijken voor zwaardere lasten ongeschikt te zijn, niet geregtvaardigd. Wordt de lh'n van Buitenzorg naar Bandong doorgetrokken, dan staat langs de lijn Batavia-Buitenzorg wel meer vervoer te wachten, doch de snelheid van het vervoer zal niet grooter worden en daarom de vermeerdering van vervoer op het onderhoud van den weg zonder invloed blijven.

De rigting. De door het Gouvernement voorgestane rigting van Buitenzorg naar de Bandongsche vlakte achtten deze leden de eenig mogelijke: zij verwezen naar hetgeen dienaangaande op bladz. 22 der Memorie van Beantwoording (No. 55 der stukken) op het Voorloopig Verslag over de Indische begrooting voor 1878 wordt gezegd.

Art. 1. De slotwoorden waren in veler oog bedenkelijk. Volgens die bepaling gaan alle gebouwen, rollend en vast materieel, inventaris, magazjjnsvoorraad, en al hetgeen verder daartoe behoort, over in den toestand waarin het zich op den dag der overdragt zal bevinden. Voor het vast materieel levert dit minder bezwaar op, daar de concessie de maatschappij verpligt dit in goeden staat te onderhouden. (Art. 29 der concessie Batavia-Buitenzorg). Met het overige echter kan volgens deze bepaling de maatschappij, of kunnen hare ondergeschikten, zonder dat dit invloed heeft op den koopprijs, tot op zekere hoogte naar willekeur handelen tot den dag der overdragt, die eerst binnen een jaar na de afkondiging der wet behoeft plaats te vinden. Ware het niet mogelijk geweest een inventaris op te maken van het aanwezige, bijv. bij het teekenen der overeenkomst, en dien bh' de overdragt tot grondslag te nemen?

Hoe dan ook, er dient te worden gezorgd, dat de weg met al hetgeen er volgens de omschrijving toe behoort, in volkomen voldoenden staat van onderhoud zij.

Men drong dus op wijziging der redactie aan.

Art. 4, alin. 1. Men wees óp het denkbare geval, dat de Regering last had gegeven tot de een of andere verbetering of het een of ander herstel en dat aan dien last „op den dag der overdragt" nog niet was voldaan. Alsdan zou het niet meer dan redelijk zijn, dat de Maatschappij alsnog gehouden was tot uitvoering van hetgeen waartoe zij op het oogenblik der overdragt was verpligt.

Eenige leden merkten op, dat zoo als het artikel geredigeerd is, de Maatschappij voor hare rekening houdt alleen de lasten wegens hetgeen door haar is aangeschaft en alzoo niet wegens de voorzieningen door den Gouverneur-Generaal krachtens art. 29 der concessie eventueel genomen.

Alin. 2. „Vijf percent". Is het niet noodig hierbij te voegen ,,'s jaars" ?

Sluiten