Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van de Maatschappij? Voor er sprake komt van „de algemeene winsten der Maatschappij" (in stede van „de zuivere baten" van een bepaald exploitatiebedrijf), dient eerst natuurlijk voorzien te zijn in de lasten, ook van anderen aard dan van zuivere exploitatie. Welke nu zijn die lasten? En wat is er nu reeds met zekerheid bekend omtrent die lasten in de toekomst? Met andere woorden, men verlangt alsnog te ontvangen, wat in de Memorie van Toelichting reeds had behooren gegeven te zijn, eene duidelijke en volledige beschrijving van de finantiele engagementen van deze vennootschap, zoodat men zich eene klare voorstelling kunne maken van de tegenwoordige onafgeloste lasten, schulden en obligo's in den ruimsten zin, en van de gevolgen van een en ander naar de aanvaarde voorwaarden.

Dat dit alles van zeer gewigtigen invloed moet wezen op de toekomstige „algemeene winsten" of verliezen, behoeft minder betoog, dan wel het stilzwijgen der Regering daaromtrent tegenover de Kamer, opheldering.

§ 6. Overeenkomst tot wijziging der concessie Samarang-Vorstenlanden. (No. 4 der stukken cf. No. 8).

Volgens eenige leden bleef ook in de gewijzigde concessie eene leemte bestaan. Het schijnt, dat de Maatschappij volkomen vrij is hare eigendommen, zelfs hare onroerende goederen, te vervreemden. Het belang van den Staat, haar voornaamsten schuldeischer, brengt mede, dat die vrijheid worde beperkt.

Verder wisselde men van gedachten over de vraag, of de Maatschappij bevoegd is hare concessie over te dragen of te verhuren. Men meende hierop ontkennend te moeten antwoorden, omdat deze concessie een bilateraal contract is, doch ook dit punt dient vast te staan; men vroeg dus daaromtrent opheldering van de Regering.

Overgaande tot de behandeling der artikelen, merkte men op, dat de aanteekeningen op de bepalingen der gewijzigde concessie Samarang-Vorstenlanden stilzwijgend worden geacht ook gemaakt te zjjn op de corresponderende artikelen der nieuwe concessie.

Art. 38. I. Waarom is de juiste uitdrukking: „spoorwegondernemingen" vervangen door „spoorwegen" ?

II. Waarom is, naar het voorbeeld van art. 5 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad no. 67), niet ook aan het noodzakelijk gemeen gebruik der stations gedacht?

III. Welke is de juiste zin van het woord „transitovervoer"?

Sluiten