Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onaannemelijk is het niet, dat het maximum van ƒ 500000.weldra zal zhn verkregen. Met het oog op de thans door de exploi atie bereikte hoogïe zal dan'alleen het sub c aangewezen middel in «^£ïfï heden p. m. ƒ 100.000 beloopen. Voegt men hierbn de ƒ 85.000 die lit. a aanwiist ten erlangt men een totaal, aanmerkelijk te bovengaande de HsO OOO die, zoo men meent, als aflossingsannuiteit aan het plan der leening van 1869 tot grondslag ligt.

Welke toepassing zal dan dit artikel erlangen?

II Sommigen zouden ook gaarne vernemen, waarom in a, zoo als het is veranderd, wordt aangehaald art. 73, terwijl in de oonpro^qte bepaling verwezen werd naar art. 74? En wat beoogd wordt met de invoeging van het woord geheele? +„„ nn a~

Voorts, waarom onder b niet meer sprake is van de renten op de

uitgelote aandeelen?

Art 90 Dat omtrent den zin en de bedoeling van art. 90 te goeder trouw twijfel zou kunnen bestaan, werd van onderscheidene kanten met

^ieTinLpretatie van dat artikel onbevooroordeeld en onpartijdig zoekt moet zich met terzijdestelling van hetgeen later is voorgekomen terfgdenktn in den toestand van 1863, toen de concessie verleend werd en na welk tijdstip dit artikel niet is gewnzigd.

Zoo doende kwamen eenige leden tot het volgende resultaat.

Eenerzhds stond de Staat, die zich tot rentelooze voorschotten ver«Tt» daarvan met een later aandeel in de eventuele verdere

^'^nfeSs stond „de heer Poolman c. - „de concessionam», de vennootschap, die opgerigt en aan wie de concessie overgedragen moesrworden", - „de aandeelhouders in de op te rigten vennootschap , XI overneming», woorden en uitdrukkingen die m de concessie

""SEKS rntonderneming werd verstaan en = eene

« * »n nnn tier kilometer, tot een maximum van ƒ 14.000.uuu. m Z iïïwezd door 4-Staat —

rente over kapitaal (mits verwerkt) van VA pet. of ^OflOO «ter bep^ king nogtans van het garantieobligo van den Staat tot ƒ 630.000 als

We" Z ÓXof zooveel minder als noodig mogt wezen, werden eene

^T^^Z^ der e^tatie,

concessie berekend, niet zonden bereiken 5 pet. p. a., dat .s ƒ 700.OUU, Xdan zon dat cedent tot aflossing der Staatsschuld worden aangewend.

Sluiten