Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 80. I. Welke amortisatie wordt hier bedoeld?

II. Ad a. Hoe verklaart zich, dat de Memorie van Toelichting, pag. 10 (3de alin.), het bedrag van dit % pet., volgens de letter van dit artikel voor zekere amortisatie bestemd, bespreekt als „ten bate der aandeelhouders beschikbaar" en als „bestemd om hun rente te doen klimmen ?"

IS. Ad b. „De renten op uitgeloote obligatiën". Zonder eenigerlei beperking? Derhalve van alle obligatiën, onverschillig wanneer en waarvoor uit te geven? Men wenscht de strekking dezer bepaling te zien verduidelijkt.

Art. 81. Is, in de tweede en derde alinea, het woord „uitkeeringen" wel gelukkig gekozen?

De laatste alinea schhnt een aanmerkelijk voordeel voor de Maatschappij te bevatten. Zij behoeft nadere opheldering. De amortisatie der obligatiën is verpligt. Voor haar moeten dus de aandeelhouders bijpassen, als er geen genoegzame fondsen voor zijn. Doen zü dit bü wijze van voorschot, dat zü terug krijgen? Het is niet duidelyk, hoe deze bepaling werken zal.

Art. 83. L Geenerlei terugbetaling alzoo dan na goedkeuring der balans door den Minister van Koloniën. Uit den aard der zaak zal tegen die goedkeuring alleen dan bezwaar worden gemaakt, indien de Minister vermeent, dat er op de berekening aanmerkingen te maken zün, waarvan de strekking is, dat den Staat meer toekomt dan de rekening der Maat-

schappü aanwüst. '

Maar dat zóóveel als die rekening aanwüst, zeer zeker minstens zal moeten gerembourseerd worden, lijdt weinig twijfel.

Dadelüke oplegging dus van wat de Maatschappü bü hare eigene rekoning erkent te moeten restitueren, ware betamelük, ook zonder voorafgaande algeheele goedkeuring.

Bü dit artikel echter bedong de Maatschappü zich eene andere

positie.

Viel daarbü niet aan een zin tot pressie te denken? Wüziging scheen noodzakelük.

Niets geeft de Maatschappü regt op voortdurend rente-genot, hangende een geschil, zelfs van de door haar zelve schuldig erkende sommen.

II De dooreenmenging van de baten dezer lünen *met de „algemeene winst- en verliesrekening", even als de voorgenomene opmaking van balansen betrekkelük de onderscheidene lijnen toont op nieuw aan de wenschelükheid, ja, de onvermüdelükheid van unificatie der beide concessien.

Sluiten