Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men voorzag schier onoplosbare verwikkelingen. Men verwees overigens naar de opmerkingen by art. 90 der overeenkomst betreffende de ly'n Samarang-Vorstenlanden gemaakt.

III. De duisterheid van dit artikel maakt wenschelyk, dat de Regering zy'ne toepassing door overlegging van eenige conto finto's opheldere.

Art. 84. De opmerking by' de concessie Samarang-Vorstenlanden gemaakt, dat het den Staat vóór alles moet te doen zyn om spoediger aflossing der voorschotten, liever dan om een meerder of minder aandeel in de winst, werd hier herhaald.

Art. 85. Sommigen betwijfelden, of de beslissing van geschillen door scheidslieden verkieslijk ware boven de gewone regtspraak.

Anderen konden zich met het denkbeeld van arbitrage zeer goed vereenigen, ook omdat daardoor al ligt de beslissing hier te lande zal plaats hebben. Intusschen keurden deze leden af, dat de Regering om dit goede denkbeeld uit te drukken genoegen neemt met eene formule, waarvan by' herhaling de ongeldigheid in regten is uitgemaakt.

„Over de toepassing:" dus niet by' geschil over de bedoeling? cf. art. 86.

Art. 86. Wat indien de Maatschappij niet „verzoekt". De redactie is zonderling.

§ 8. Overeenkomst tot spoorversmalling op de lijn SamarangVorstenlanden.

Een groot aantal leden betwijfelden het nut dezer overeenkomst. Zy achtten de doelmatigheid van smaller spoor zeer betwistbaar. Onder deskundigen bestaat dieaangaande groot verschil van gevoelen. Men denke aan de gedachten wisseling over dit punt in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. (Men zie de brochure: „Aanleg van spoorwegen op Java. Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1875—1876. Te 's Gravenhage, bh' Gebr. J. & H. van Langenhuysen).

Kan de Regering de verzekering geven, dat het smaller spoor aan de verwachting tot hiertoe beantwoordt? Niet slechts wat den aanleg, maar ook wat de kosten en het doeltreffende der exploitatie aangaat?

Gaarne zoude men vervolgens van haar vernemen op welke gronden zy van oordeel is, dat er voor de ly'n Samarang-Vorstenlanden te denken valt aan een doorloopend verkeer met Oost en West? Heeft het voorname vervoer op Java niet veeleer plaats tusschen de binnenlanden en de havens?

Sluiten