Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in verband met het boven ad art. 5 aangeteekende schijnt eenige nadere verklaring van dat cijfer niet overbodig. Mededeeling der berekeningen die men bij het stellen van dit artikel zal hebben voor zich gehad, ware wenscheljjk. Speciaal ook die betrekkeln'k de spoorversmalling zelve, afgescheiden van de aanschaffingskosten van nieuw materieel, die by deze alinea onder „de kosten der spoorversmalling" begrepen zijn.

Alin 2 Volgens art. 5 wordt door de Maatschappü' van de kosten oer spoorversmalling eene afzonderlijke rekening gehouden, die jaarlyks aan de goedkeuring van den Minister van Koloniën wordt onderworpen.

Dat die door de Maatschappü' gehoudene rekening aanleiding kan geven tot geschil, acht de Regering zelve, blijkens de slotbepaling van art. 5, allezins mogelijk.

Intusschen, zoo als alin. 2 van art. 6 geschreven is, zal, geheel ongeacht de eventuele bezwaren der Regering, de Staat steeds moeten beginnen met aan de Maatschappij te betalen 50 pet. van hetgeen zü beweert te hebben uitgegeven. Haar regt van vorderen immersi wordt hier erkend zoodra slechts uit de door haar gehoudene rekening blnkt dat er ƒ 200^000 of meer Is uitgegeven; uitgegeven voor zaken die volkomen goed elderg dan op de Ujn Samarang-Vorstenlanden door de Maatschappü verwerkt kunnen worden!

Tweeërlei vraag derhalve:

lo. Zou in plaats van „uitgegeven" niet veiliger zijn „verwerkt"?

2o En zou het niet betamelijker wezen den Staat slechts te binden tot zoodanige betaling als blijken zal verschuldigd te zü* uit een rekening, goedgekeurd door den Minister van Kolomen of vastgesteld door scheidslieden?

§ 9 Het wetsontwerp. Zeer vele leden meenden er weder tegen te moeten opkomen, dat niet de overeenkomsten en concessiën in haar geh^ mJr slechts enkele artikelen daarvan aan de goedkeuring der we Snde magt werden onderworpen. Het kan niet worden tegenpsproker ^to^erantotag van niet door de wetgevende magt bekrachtigde Sb^rTÏÏe^ van wèl bekrachtigde hoofdbepahngen later IrS kan woln gewijzigd. Waarom niet de geheele concessi^o overeenkomst aan de goedkeuring der.Kamers ^^^^Z heid der uitvoerende magt tot wijziging van ondergeschikte punten dan in die stukken kunnen worden opgenomen.

Sluiten