Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Zie Nederlandsche Financier van 13 Junij 1877, no. 138).

Hoe kan dan over de kosten per kilometer worden geoordeeld?

Hoe komt men op f 81.000? Batavia-Buitenzorg kostte ƒ 58.000.

(Van Bosse maakt reeds van niet-opname en onvoldoende terreinkennis zeer teregt een grief aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij in Memorie van Toelichting van 4 November 1871 tot zyn ontwerp, bladz. 6.)

2o. Is by de prijsbepaling van de lijn Batavia-Buitenzorg wel in acht genomen dat ze ligt gebouwd is, zeer veel onderhoud eischt, en dat de Staat, in plaats van de lijn Batavia-Buitenzorg, voor die som welligt eene betere altijd eene meer solide baan kan bouwen met eene andere welligt betere en voor stamlijn meer doelmatige rigting?

D. Maarschalk spreekt ook van het aanleggen van een tweeden spoorweg, tusschen Batavia en Buitenzorg van Staatswege en dan zoo veel mogelijk langs de oostzijde van de Tjiliwóng, en raamt de kosten hoogstens op ƒ 3.750.000. Zie Koloniaal Verslag 1877, stuk 29, Bijl. BB, bladz. 9, kolom 1, sub 2o.

(Van Bosse stelde voor Batavia, Tjibaroesa, Tjipadaralang, Bandong, zie art. 2 wetsontwerp, 6 November 1871).

In allen gevalle had men dan twee banen, zoo als tusschen meer plaatsen het geval is.

3o. Is wel genoeg voor spoed gezorgd, daar bn' artt. 6, 9, 22 der concessie 10 a 12 jaar voor de voltooijing worden toegestaan?

4o. Is de bepaling van art. 79, laatste alinea, wel in 't belang van den Staat?

Wordt niet der Maatschappij als 't ware aan de hand gegeven om de algemeene- en de constructie-rekeningen zoo lang mogelijk open te houden?

Moesten en konden de verhoudingen niet duidelijker omschreven en meer bepaald zijn?

(D. Maarschalk, blaz. 4 in Bijlage B B. no. 29, Koloniaal Verslag 1877, spreekt voorzeker zeer verzachtend als hij de voorstellen zeer ingewikkeld noemt: ze zjjn in hooge mate onduidelijk.)

Mijne conclusie is:

Indien het voorgestelde de formule moet zijn „waarnaar de particuliere nijverheid met het crediet van den Staat moet werken",

dan is het èn voor den Staat èn voor de zaak zelve beter Staatsaanleg en Staatsexploitatie te nemen.

Assen, 15 November 1877.

OLDENHUIS GRATAMA.

Sluiten