Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik voeg daaraan toe de volgende opmerking, dat „des door de Redering verlangd — allereerst zal worden opgenomen de ly'n Solo-Sidho „Ardjo met zijtak naar Blitar, vermeld sub d van art. 1 van voorm. „hoofdvoorwaarden, onder bepaling dat de uitkomsten dezer opneming, „vergezeld van de noodige voorwaarden der definitive concessie aan de „Regering worden ingediend binnen zes maanden na de aanvaarding „der voorloopige concessie."

Mogten besprekingen omtrent dit onderwerp noodig zijn of worden gewenscht, zoo zal Uwe Excellentie mij steeds daartoe bereid vinden.

Uwe Excellentie vergunne mij hier beknopt de economie te ontvouwen van de hoofdvoorwaarden van voorloopige concessie, in bijlage A nedergelegd.

Worden deze hoofdvoorwaarden tot basis van onderhandeling gemaakt, dan zal

lo. de kapitaal-rekening der onderneming eene waarheid zijn.

Allereerst wordt dan onderscheiden tusschen spoedig en minder spoedig rentabele lijnen. Tot de eersten worden gerekend te behooren de In'nen ter verbinding van de Banjoemaas met de Vorstenlanden en van dezen met de residentièn Soerabaija-Passaroean; tot de tweede lijnen ter verbinding'van de Residentie Batavia met de Banjoemas. Voor den aanleg van de tweede categorie wordt subsidie van kapitaal verleend.

Voorts wordt onder leiding van een, in overeenstemming met de Regering, door de concessionarissen aangestelden deskundige en ten overstaan van een deskundig regerings-beambte, daartoe door de Reg. te committeren (Verg. art. 4 van bijlage A.) door weder-opneming van de lijnen die opgenomen zijn, omtrent de opneming die heeft plaats gehad, de meest gewenschte zekerheid verkregen, en worden voorts ook opgenomen de lijnen die dat nog niet zijn.

Die opneming omvat de raming van vermoedelijke eischen en uitkomsten van de exploitatie van elke sectie gedurende bijv. de eerste zes jaren van exploitatie na opening van het verkeer daarop, daaronder begrepen eene raming van het bedrag kapitaal-subsidie, noodig om de lijn Tandjong-Priok-Tjitjalengka-Tjilatjap vatbaar te maken om, stelle zes jaren na het openen van het verkeer op elke der sectiën daarvan, rentabel te zijn.

Met de uitkomsten dezer opneming voor zich, wordt tusschen de Regering en de concessionarissen overeengekomen omtrent het bedrag, dat bij het vaststellen van rekening met den Staat hoogstens zal worden in rekening gebragt voor kosten van aanleg en uitrusting, en hetgeen verder is opgesomd bij art. 3 der hoofdvoorwaarden, zoomede voor subsidie van kapitaal (art. 7 der hoofdvoorwaarden). Over het totaal bedrag der posten bij art. 3 opgesomd wordt deels voorwaardelijk, deels onvoorwaardelijk rente gewaarborgd (art. 8).

Sluiten