Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze wijze wordt vermeden dat rente-gemis gedurende den tijd van aanbouw en gedurende de allereerste jaren van exploitatie en andere bezwarende uitgaven ter sluik worden gebragt ten laste van den Staat, en blijven alle risico's ten laste van de onderneming, terwijl deze door middel van den rente-waarborg tevens wordt in staat gesteld het vooraf geraamd bedrag daarvan tot matigen koers te negotiëren.

2o. de rente-waarborg van den Staat wordt tteruggebragt tot hetgeen hij behoort te zijn: feitelijk nominaal.

Wordt de kapitaal-rekening bij voorraad belast met de risico's, daaronder begrepen rente-gemis, aan de onderneming verbonden, — strekt de rente-waarborg zich uit over het geraamd totale bedrag der risico's, — wordt tevens door den Staat bedongen dat het aandeelen-kapitaal ten genoege van de Regering moet zijn gestort en verwerkt alvorens obligatiën worden uitgegeven en het „onvoorwaardelijke" van den rente-waarborg beperkt tot het obligatiën-kapitaal, — dan wordt de rente-waarborg wat hn' behoort te zyn, eene verbindtenis tegenover derden, met dekking van den Staat door een onderpand voor het geval dat de hoofdschuldenaar te kort schiet.

3o. zal de Staat, wel verre van ten behoeve van den Spoorwegaanleg op Java leeningen te moeten sluiten of langdurige rentelooze voorschotten te moeten doen, al zeer spoedig wederom de beschikking krygen over het volle kapitaal, besteed voor den aanleg en de uitrusting van de lynen Passaroean-Malang-Soerabaya en Tandjong-Priok-Batavia (art. 6 der hoofdvoorwaarden voormeld); en stelle dat de lijnen a en b van Vt. 1 dezer voorwaarden, alles bijeengenomen, zullen geraamd worden te zullen kosten 50 millioen gulden, dat de Staat in deze som zal hebben te dragen 30 pet. (artt. 3 en 7 der hoofd-voorw.), dat 5 a 6 jaren voor de constructie wordt toegestaan (art. 3) en dat de le sectie wordt opgeleverd in 1880: dan zal de Staat voor den geheelen Spoorwegaanleg en -uitrusting op Java iir het geheel hebben te zorgen voor p.m. 15 millioen gulden in den loop van 5 a 6 jaren, aanvangende stelle over 2 jaren of, na aftrek van hetgeen de Vennootschap zal hebben te betalen voor de lynen Passaroean-Malang-Soerabaya en Tandjong-Priok-Batavia, voor niet meer dan p. m. 5 millioen gulden.

4o. zal de Vennootschap zich zelfstandig ontwikkelen, het noodig obligatiën-kapitaal zoo voordeelig mogelijk negotiëren, — en zich beijveren voortvarend te bouwen, uit te rusten en in exploitatie te brengen. Het aandeelenkapitaal zal dan met der daad zyn een onderpand voor den Staat voor de rigtige nakoming der concessie, die, komt de Vennootschap in verzuim, volgens by' de definitive concessie overeen te komen eenvoudige, ondubbelzinnige, gemakkelijk ten uitvoer te leggen regelen,

Sluiten